Statens naturoppsyn lokalt

SNO er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

SNO Rune Holen

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.10.2015)