Nytt styre for Ålfotbreen landskapsvernområde

Etter kommune- og fylksteingsvalet i fjor haust er det oppnemnt eit nytt Ålfotbreen verneområdestyre. Det nye styret vart konstituerte seg og hadde sitt første styremøte 11. mars.

Styret hadde sitt første styremøte i samband med ei oppstartsamling for dei nye styra på vestlandet som vart arrangert i Balestrand 10. og 11. mars. Dei viktigaste sakene var konstituering av styret og bruk av tiltaksmidlar frå Miljødirektoratet.

Jacob Nødseth vart valt til styreleiar i Ålfotbreen verneområdestyre. Han sit i kommunestyret i Kinn kommune og representerer Venstre. Irene Storøy vart valt til nestleiar i styret. Ho sit i kommunestyret i Bremanger kommune og representerer og Venstre. Janne Solheim frå Gloppen og Åsmund Berthelsen frå Vestland fylkeskommune er styremedlemmer.

Ålfotbreen verneomrdåestyre har fått 400.000 kr i tiltaksmidlar for 2020. Midlane kan nyttast til ulike tiltak innan skjøtsel, tilrettelegging og informasjonsarbeid i, rundt og i forvaltninga av Ålfotbreen landskapsvernområde. Midlane må nyttast i tråd med føringar frå Miljødirektoratet. Årets midlar går hovudsakleg til mindre tiltak på stiar, bruer og anna tilrettelegging for friluftsliv og beitebruk. I tillegg vurderer styret og å sette opp fleire informasjonsskilt. 

Protokoll etter det første styremøtet finn du her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:06.04.2020)