Kontakt

Råsane i Mørkridsdalen
Råsane i Mørkridsdalen, Foto: Liv Byrkjeland - SNO

 


 

Offisielle kontaktar og søknadar til styret skal sendast til:

Breheimen nasjonalparkstyre
Postboks 987
2626 Lillehammer
mail:   fmoppost@fylkesmannen.no

Kontaktar og søknadar som skriftleg vert stila til denne adressa, vert automatisk arkivert og søkbar i den offentlege elektroniske postjournalen (OEP). Desse vert også automatisk sendt til nasjonalparkforvaltarane som førebur sakene for styret. Ved andre typar kontaktar eller spørsmål, kan nasjonalparkforvaltar kontaktast direkte.

SNO er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

 

Oppland

Sogn og Fjordane

Nasjonalparkforvaltar

Bjørn Dalen
Skjåk Utmarkssenter,
2690 Skjåk
mob: 977 37 221
mail: fmopbda@fylkesmannen.no

Eldrid Nedrelo
Rådhuset,
6868 Gaupne
mob: 907 24 490
mail: fmsfene@fylkesmannen.no

Nasjonalparktilsyn SNO

Øyvind Angard
Skjåk Utmarkssenter, 2690 Skjåk
tlf: 917 333 65
mail: oyvind.angard@miljodir.no
Liv Byrkjeland
Rådhuset, 6868 Gaupne
tlf: 99267670
mail: liv.byrkjeland@miljodir.no

Fakturaadresse til Breheimen nasjonalparkstyre:

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:20.04.2017)