Styredokument

Mysubytta


Protokoll styremøte

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Breheimen nasjonalparkstyre. Sekretariatet utarbeider saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Protokoll arbeidsutvalsmøte

Protokoll for arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)

Delegerte vedtak

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandling i styremøter har nasjonalparkforvaltar fått delegert myndigheit til å gjere vedtak i ein del saker. 

(Publisert:23.03.2020 Sist endret:27.03.2020)