Protokoll arbeidsutvalsmøte


Protokoll for arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Protokollen for arbeidsutvalet er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 2012

I konstituerande møte 27.januar 2012 vedtok Breheimen nasjonalparkstyre førebels å ikkje nedsett arbeidutval. Det er derfor heller ikkje arbeidsutvalsprotokollar for 2012.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.04.2012)

2011

Arbeidsutvalsprotokollar for 2011

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.04.2012)