Planar og publikasjonar

Villrein
Villrein, Foto: P.O.Haugen


  

Under er ei oversikt over planar som er utarbeida spesifikt for Breheimen verneområde og generell litteratur om verneområde forvaltning.


Kongeleg resolusjon

Etter norsk statsskikk skal mange av dei viktigaste avgjerdene formelt gjerast av «Kongen i statsråd».

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.04.2012)

Forvaltingsplan for verneområda i Breheimen

Tverrådalskyrkja 2088 moh., sett frå Tverrådalen. Tverrådalskyrkja er grensefjell mellom Luster og Skjåk kommunar, og er kanskje det mest kjende fjellet i Breheimen. Foto: Øyvind Angard.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.09.2018)

Brosjyre og årsmelding

I tillegg til ei brosjyre som er utarbeida for verneområdet, vert det årleg utarbeida rapportar som både viser status for verneområdet og tiltak som er gjennomført.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.12.2015)

Naturfaglege rapportar

I vedtektene til Breheimen nasjonalparkstyre er det slege fast at styret skal legge til rette for ei heilskapleg og kunnskapsbasert forvaltning av verneområda. For å kunne vurdere effektar av ulike tiltak og prosjekt, trengs fagleg registrering og vurdering av verneverdiar. Ved gjennomføring av verneprosessen vart det utarbeida fleire fagrapportar for å vurdere verneverdiane i området. ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:27.05.2014)

Vegleiarar og skjema

  Det er utarbeida ei rekke vegleiarar og brosjyrar/skjema for mange tema som kan vere relevante for brukarane av Breheimen nasjonalpark og tilgrensande verneområde. Under er ei opplisting av eit utval som er vurdert som mest relevant. Det vil stadig vere behov for revisjonar og nye vegleiarar og denne opplilsting vil derfor måtte oppdaterast.       Tema Namn U ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:28.05.2014)

Besøksforvaltning i Breheimen

"På kanten" under Myrasete i Mørkridsdalen landskapsvernområde.

Nedanfor vil vi presentere ei oversikt over dokumenta som dannar kunnskapsgrunnlaget for forvaltninga av Breheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde. Dokumenta dannar også grunnlaget for utarbeiding av besøksstrategien for Breheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde.

(Publisert:20.09.2017)