Kartbaser

Utsnitt fra naturbase - Dovrefjellområdet.
Utsnitt fra naturbase - Dovrefjellområdet., Foto: Naturbase

Det er etter hvert mange kartbaser som inneholder nyttig informasjon om verneområdene og hele landet for den del.  Nedenfor finner du noen sentrale.

NB. I InnlandsGIS og GISLINK finner du de fleste tema i en kartportal. Samme grafikkmotor (Silverlight) brukes av NATURBASE (se under), tema her her begrenset til natur.
Det krever litt øving og prøving for å finne ut av disse, men bruker du kartdata en del, kan det være verd det.  Du kan også tegne i kartene og lage dine egne kart som "prosjekt". Vernekartet det er linka til på hovedsiden om kart er for eksempel laget og lagret som et prosjekt i NATURBASE, lenken til det interaktive vernekartet er lenken til prosjektet.
(PS: Kartbaser som bruker Silverlight for visning, virker ikke i Chrome.Relevante kartbasar for verneområdet

Kommunalt kartverk

Mer og mer informasjon blir gjort tilgjengelig gjennom digitale kart. Du vil kunne finne mye nyttig og nødvendig informasjon i kommunenes kartløsninger.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.10.2014)

Naturbasen

Her kan du sjå data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har registrert i fagsystemet Naturbase. Dataene er samla inn av kommunene, fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og DN.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.10.2014)

Artsdatabanken

Artsdatabanken er ein nasjonal database for registrering av artar. Artskart er kartløysinga knytt til denne databasen.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.10.2014)

Kulturminnekart

Å ta vare på kulturminne er ein del av verneformålet med både Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og dei tilgrensa landskapsvernområda. Det er fleire registrerte automatiske kulturminne innan verneområda og det vert stadig gjort nye funn. Desse er sikra gjennom kulturminnelova (og i nasjonalparken gjennom verneforskrifta) og både forvaltninga og brukarar skal ta omsyn til desse verdiane. Det ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.10.2014)