Kontakt


Førespurnader og søknader til styret skal sendes til:

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Postboks 987
2626 Lillehammer
Epost: fmoppost@fylkesmannen.no

Sekretariatet (forvaltarane) finn du i Norsk villreinsenter nord på Hjerkinn. Ved spontane vitjingar kan vi ikkje garantere at vi er til stades - kontakt oss først!

 Kontakt ved ferie og anna fråver...

Det du sendar til adressa over, vert automatisk arkivert og søkbart i den offentlege elektroniske postjournalen (OEP). Det vert sendt ein av forvaltarane som handsamer saken vidare - enten ved å førbu sak til styret eller AU, gjere eit delegert vedtak eller ved å gje deg svar.

Har du spørsmål som ikkje gjeld ein konkret søknad, kan du vende det til ein av forvaltarane direkte.  
Det er også ofte  lurt å gjere det før du skriv ein søknad.
Også det du sender dei, vert arkivert og søkbart i OEP om det kan ha noko å seie for ein sak.

Nasjonalparkjournalisten er på prosjekt for Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer til september 2020 i fyrste omgang. Hovudoppgåva er å få på plass eit system for informasjon om verneområda som erstatninng for iNasjonalparker. Innimellom, og etter kvart, vil ho òg informere om det som skjer i verneområda. Vonaleg greier vi videreføre stillinga permanent i samarbeid med dei andre aktørane på Hjerkinn.

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndigheit og skal mellom anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Det er til dømes vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta. SNO er også forvaltningas "praktiske arm" i og rundt verneområda. 

Nasjonalparkforvaltar Nasjonalparkforvaltar Nasjonalparkjournalist
Dovrefjell og Rondane
Naturoppsyn SNO

Lars Børve
61 26 62 08
911 79 701 

Carl S. Bjurstedt
61 26 62 07
907 70 908

Rebecca Nedregotten Strand

481 04 924

Arne Johs Mortensen
Hjerkinn

Ola Eirik Bolme
Rindal (Sunndal )

(Klikk på namna for å sende epost)
Besøksadresse til oss fire på Hjerkinn (Lars, Carl, Rebecca, Arne Johs) er  
Norsk villreinsenter nord, Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 

Vil du være sikker på å treffe oss - gjer avtale på førehand!

Vi tok høsten 2018 i bruk digital post. Digital post kan brukes begge veier, og også med sensitivt innhold - noe e-post ikke kan. Les mer her... 

Svært store filer (opp til 2 GB) kan du legge HER om e-posten ikke tar dem. Du skal i tillegg legge inn ditt eget navn og e-postadresse. Du kan også legge filer med sensitivt innhold her.
Varsle oss om at du har lagt fil her når du har gjort det.

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:04.10.2018)