Vedtekter for nasjonalparkstyret, andre styringsdokumenter


Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid.  De er gitt av Miljøverndepartementet.

I brev av 10. august 2010 fra statsråden opprettet Miljøverndepartementet det første nasjonalparkstyret for verneområdene knyttet til verneplan for Dovrefjell-Sunndalsfjella i fylkene Innlandet (på vernetidspunktet Oppland og Hedmark), Møre og Romsdal og Trøndelag / Trööndelagen (Sør-Trøndelag ved vernetidspkt).

Vedtektene for styret  lister opp formål, myndighet, geografiske grenser, sammensetning av styret og oppgaver for styret.  Vedtektene ble gitt i samband med opprettelsen av styret i 2010 og ble revidert i 2015 og 2020. Styret vedtok i desember 2015 et delegeringsreglement som sier hvilke organer som kan gjøre hvilke vedtak.  Kurante saker av reversibel karakter kan etter dette  avgjøres av forvalter.
Stillingsbeskrivelsen for forvalter  er gitt av direktoratet og er også et viktig styringsdokument. Blant annet skal "tilrådinger forvalteren legger fram for styret ligge innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriftene".

Det første styret ble oppnevnt 8. november 2010 og konstituere seg 4. januar 2011. I april 2011 ble det bestemt at styret skal bruke navnet Dovrefjell nasjonalparkstyre. Nåværende styre konstituerte seg 18. mars 2020.