Buss på Snøheimvegen best for villreinen...

Snøheimbussen foran Snøhetta, etter skitur på Vesttoppen 5.7.(!)2015
Snøheimbussen foran Snøhetta, etter skitur på Vesttoppen 5.7.(!)2015, Foto: Ester Aalbu Eriksen

...konkluderer NINA etter 8 års forskning. De siste års ordning med skyttelbuss bør fortsette, anbefaler NINA. Det er viktig at at ferdsel av gående og syklende langs Snøheimvegen, samt bilkjøring utenom busstidene, holdes på et lavt nivå. Dersom annen ferdsel langs vegen blir for omfattende, vil det kunne undergrave fordelene ved å bruke skyttelbuss og stoppe det viktige villreintrekket som krysser veien. Det samme gjelder om veien skulle bli åpnet for fri ferdsel med bil.

Les mer hos NINA. Rapporten kan lastes ned fra lenke i artikkelen.

Forskningsprosjektet Startet i 2008 og munnet ut i rapporten "Horisont Snøhetta" i 2013. (Lenke til artikkel fra 2013 med rapportlenke). Fordi skyttelbussen kun var prøvd ut i to sesonger, var det ønskelig med en lenger prøveperiode, som altså har styrket konklusjonene fra 2013. 

Rapporten blir et viktig grunnlag for Stortinget når det skal ta endelig stilling til skjebnen til Snøheimveien i løpet av 2017. Resultatene vil også være viktig for verneplanprosessen for skytefeltet der Fylkesmannen i Oppland nå har oversendt forslaget sitt til Miljødirektoratet for godkjenning før høring. Høringen vil bli annonsert også hos oss.

Nasjonalparkstyret (fram til og med 2010 Dovrefjellrådet) har vært representert i styringsgruppene for prosjektet ved styreleder (leder i styringsgruppene) og forvalterne som bisittere. 

Foreliggende rapport legger hovedvekt på problemstillingene knyttet til Snøheimvegen og er levert nå på grunn av behovet for kunnskapsgrunnlag for stortingsbehandlingen av veiens skjebne. Sluttrapporten for hele prosjektet leveres i 2018.

CSB (Publisert:26.01.2017 Sist endret:15.08.2018)