Fylkesmannen: Ikke tillatt med el-sykkel i skytefeltet.

Dette har ferdselsreglene Fylkesmannen tidligere har utformet ikke sagt noe om før. Fylkesmannen har nå vurdert spørsmålet og kommer nå med denne presiseringen...
Bruk av el-sykkel på Snøheimvegen og øvrige veger (eller i terrenget) i tidligere Hjerkinn skytefelt er ikke tillatt.  

El-sykkel regnes pr. i dag som motorkjøretøy etter lov om motorferdsel i utmark. Bruk av motorkjøretøy i utmark er etter denne loven i utgangspunktet forbudt. Kjørespor regnes som utmark etter denne loven. 

Videre kan eier av privat veg etter friluftsloven forby ferdsel med blant annet motorvogn, derunder sykkel med hjelpemotor (inkl. el-sykkel). Vegene i skytefeltet er private og eies av Forsvaret. Fylkesmannen forvalter den sivile motorferdselen på vegne av eieren, og har altså nedlagt forbud mot sykkel med (elektrisk) hjelpemotor på veiene i skytefeltet.

Det er tillatt å ferdes til fots og med tråsykkel i skytefeltet, med unntak av ferdselsrestriksjoner under eksplosivrydding. Av hensyn til villreinen i området oppfordrer Fylkesmannen, vi og Villreinsenteret til å ta bussen inn til Snøheim, framfor å gå/sykle.

Spørsmål om el-sykkel i forhold til både lov og motorferdsel i utmark og i verneområder er under vurdering av miljøvernmyndighetene, og endringer i regelverket var på høring i vår... Vi vet ikke når direktoratet oversender et eventuelt endringsforslag til departementet.

CSB (Publisert:22.08.2016 Sist endret:15.08.2018)