Forstyrr ikke fjellreven!

Ikke plag meg! Foto: Arild Landa, fjellrevprosjektet
Ikke plag meg! Foto: Arild Landa, fjellrevprosjektet

Selv om fjellreven tilsynelatende er tam, nysgjerrig og uredd, er den følsom for forstyrrelse, særlig ved hiet. Fjellreven har i egen forskrift fått status som prioritert art, og det er forbudt å forstyrre den.
Miljødirektoratet har nå utarbeidet utfyllende retningslinjer til forskriften. Retningslinjene skal  du som ferdes i fjellrevterreng følge for ikke å forstyrre dyra.

Effekter av forstyrrelse kan være at fjellreven flykter, gir varselsignaler (bjeffer), flytter valpene til annet hi, endrer atferd  og tidsbruk fra å spise/leke mm til å være oppmerksomme på mennesker i nærheten, og endrer aktivitetsmønster.

Handlinger som kan føre til slike effekter er  menneskelig nærvær på kort avstand, bruk av mat for å lokke fjellrever til seg, jevnlige besøk ved hi og hiområder - særlig i den følsomme valpeperioden, og løse hunder. Husk den absolutte båndtvangen 1.4.-20.8.!

Hensynet til fjellreven er innarbeidet i Dovrevettreglene, som nasjonalparkstyret har utarbeidet sammen med reiselivsnæringen i området.

Hvordan oppføre seg for ikke å forstyrre fjellrev?

  • Unngå hiområder, særlig fra midten av mai til midten av juli. Da er valpene særlig utsatte. Til fots bør du holde en avstand til hiene på minst 300 meter. I åpent og flatt terreng bør avstanden være større, det samme om dere er flere.
  • Vær oppmerksom på om revene endrer oppførsel (f.eks. økt speiding, avbrudd i pågående aktivitet eller varselbjeffing) som kan tyde på at de har blitt forstyrret. Å flykte er en siste utvei og revene vil være forstyrret lenge før de flykter.
  • Dersom du kommer uforvarende inn i et hiområde med valper, bør du trekke deg stille og rolig tilbake samme vei som du kom. Er det flere personer i gruppe, bør disse holde seg samlet og trekke tilbake i samlet gruppe.
  • Hunder må ikke tas med til et bebodd fjellrevhi, selv om de er i bånd. Rever blir stresset av hunder, og hunder bør alltid være koblet i områder med kjent forekomst av fjellrev -  dvs. alle våre verneområder over tregrensa. Det er uansett absolutt båndtvang i yngletida til reven.
  • Ikke bruk mat for å lokke fjellrever for fotografering/observasjon.Fjellrever er ville dyr, og vår atferd må innrettes slik at vi i minst mulig grad påvirker deres naturlige atferd.

Statens naturoppsyn vil foreta oppsyn med fjellrevlokaliteter, og kan kontaktes ved spørsmål eller opplysninger vedrørende forstyrrelse av fjellrev.

Fjellreven har vært utdødd i Dovrefjellområdet siden 1990-tallet.  Et vellykket avls- og reintroduksjonsprogram startet i 2005 har nå fått den tilbake. I 2011, som var et veldig godt smågnagerår - det er viktig for vellykket yngling,  ynglet 11 fjellrevpar i Dovrefjell. Også i 2013 og 14 var gode yngleår for fjellreven på grunn av bra smågnagerbestand.

CSB