Fra skytefelt til nasjonalpark – høring

Eksplosivleting i skytefeltet (Foto: Forsvaret)
Eksplosivleting i skytefeltet (Foto: Forsvaret)

Fylkesmannen i Oppland har nå lagt verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt ut til offentlig høring i to alternativer:

  1. Nasjonalpark i det meste av tidligere skytefelt og landskapsvern rundt Hjerkinn. Alle veier fjernes, gamle Snøheimveg består som kjørespor.
  2. Landskapsvern i de ytre områdene og biotopvern langs Snøheimvegen, resten nasjonalpark. Forslaget åpner for at Snøheimvegen, Ytre Ringveg fra Hjerkinn til Grisungen ("Vålåsjøhøvegen") og vegen til Vesllie kan bestå.

Utvidelsen innebærer endringer i forskriften for nasjonalparken som berører hele nasjonalparken. Det blir i nær framtid sendt ut eget høringsbrev om dette fra Fylkesmannen til berørte grunneiere og andre parter utenfor området som berøres direkte av utvidet vern.

Detaljer om verneforslaget, bakgrunn og begrunnelse for det finner du hos Fylkesmannen i Oppland...

Når det gjelder endringer i forskriften som berører hele nasjonalparken, faller de i to grupper:

  • Endringer som følge av endringer i standardforskrifter i nasjonalparker. Forskriften blir altså oppdatert slik at oppsett og innhold tilsvarer de nyeste nasjonalprkene som er opprettet, med lokale tilpasninger
  • Endringer som følge av forhold vi er blitt klar over i de 15 årene som er gått siden vernet trådte i kraft.

Dette kommmer vi som sagt nærmere tilbake til i separat høring i nær framtid.

Høringsfrist for begge høringene er 7. april.

CSB (Publisert:03.02.2017 Sist endret:15.08.2018)