Hva snøbreene skjuler

Spade, framsmeltet i snøbre. Foto: Kristoffer Dahle
Spade, framsmeltet i snøbre. Foto: Kristoffer Dahle

Forvalter CSB er i dag på fonnefunnseminar i Molde. Snøbreene smelter stadig mere ned og stadig nye arkeologiske og zoologiske gamle gjenstander smelter fram.  
Vår rolle er å forklare om formalitetene i forhold til verneområdene, spesielt nasjonalparkene, der heller ikke arkeologene uten videre kan ta med seg funn. 

I nasjonalparkene kreves dispensasjon, også for kulturvernmyndighetene, for å fjerne løsfunn som smelter fram. I tillegg kreves tillatelse eller dispensasjon for en del tilknyttete tiltak, som eventuell motorferdsel og faste leire over lengre tid.

Et spennende aspekt ved funnene er at de forteller oss nye ting om klimaet.  I og med at det smelter fram funn eldre enn bronsealderen, ser det ut til at den gamle "sannheten" om at breene var borte i den varme perioden i bronsealderen, ikke stemmer.  Det faktum at breene nå ser ut til å forsvinne helt, sier noe om at den pågående klimaendringen er dramatisk.

Et annet forhold er at paleozoologiske funn i breene kaster nytt lys blant annet over villreinens bruk og bestandsutvikling bakover i historien, gjennom DNA-analyse av funnene. En spennende konklusjon er at det er sammenfall mellom en bunn i villreinbestandene i Snøhetta-Rondane og antatt topp for bruken av massefangstanleggene over Dovrefjell på 1300-tallet. Funnene bekrefter at Snøhetta-Rondanereinen er av annet opphav enn øvrig norsk villrein, og de viser at stammen har vært gjennom en eller flere genetiske flaskehalser bakover i tid.

Viktig: Finner du et brefunn, ta bilde, registrer posisjon og varsle arkeologiske myndigheter. Om du bør ta det med, avhenger av om det må konserveres på stedet eller ei - er du i tvil, la det ligge. I nasjonalparken har du ikke lov å ta det med uansett. Og i de aller fleste tilfelle er dette automatisk fredete kulturminner. Men tar du med det et enkeltfunn uten å skade det, godt dokumentert, fra langt inne i fjellet og overleverer det, setter arkeologiske myndigheter pris på det.

Lenker

Når foredragene fra seminaret er lagt ut, skal vi legge ut en kort nyhet om det med lenke. Dette er jo interessant stoff for mange av dere som bruker fjellet.

Carl S Bjurstedt (Publisert:29.01.2015 Sist endret:15.08.2018)