Hytteeiere fikk kjøre til Tverrfjellet

Fra sporet mellom Søndre Snøfjelltjønn og Tverrfjellet. Ca 600 m innover fra slutt godkjent kjørespor, juli 2015
Fra sporet mellom Søndre Snøfjelltjønn og Tverrfjellet. Ca 600 m innover fra slutt godkjent kjørespor, juli 2015, Foto: CSB /DNPS

Miljødirektoratet opprettholdt nasjonalsparkstyrets vedtak om å tillate kjøring inn til hyttene ved Tverrfjellet sør for Søndre Snøfjellstjønna i nasjonalparken. Fykesmannen i Sør-Trøndelag hadde påklagd dette vedtaket.

Styrets vedtak endres imidlertid slik at det framgår at dispensasjon til kjøring er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ. Dette fordi direktoratet gjorde det klart at verneforskriftens § 3, 6.3.d) om kjøring på "eksisterende kjørespor til hytter ved Søndre Snøfjelltjønn"  ikke var ment å omfatte  hytter lenger inn i fjellet som ved Tverrfjellet og derfor ikke kunne nyttes for å tillate kjøring til disse. 

Direktoratets vedtak...

Direktoratet avsluttet med å skrive at "saken bærer preg av at det tidligere har vært for dårlig kommunikasjon mellomforvaltningsmyndigheten for verneområdet og brukere av disse hyttene. Slik saken står i dag har vi etter omstendighetene funnet det riktig å kunne akseptere at nasjonalparkstyret har gitt dispensasjon til kjøring inn til Tverrfjellet i påvente av revidert forvaltningsplan. Vi forutsetter at det gjennom arbeidet med ny forvaltningsplan blir gjort en grundig avveining av fremtidig praksis mht. til bruk av det omtalte kjøresporet. Likeledes andre kjørespor til hytter i området. Miljødirektoratet vil vurdere om det er behov for en forskriftsendring når forvaltningsplanarbeideter ferdig."

Hytteierne ved Tverrfjellet fikk oversendt kjøretillatelset til til Tverrfjellet i tråd med det påklagete vedtaket i nasjonalparkstyret 1.7.16. Samtidig ble avgjort at avgrening av det godkjente kjøresporet på nord- og nordvestsiden av Søndre Snøfjellstjønna omfattes av "eksisterende kjørespor" i forskriften.

Vedtaket ble sendt fra direktoratet 1.7.16 men ikke registrert av postmottaket før 25.7. 16. Det var da ferie i sekretariatet og vedtaket ble derfor ikke slik vi pleier praktisere publisert på hjemmesiden da vi mottok det.

(Publisert:22.11.2016 Sist endret:15.08.2018)