Minst 240 moskus på Dovrefjell

Årets telling ble gjennomført onsdag 15. april. Det ble funnet i alt 240 dyr i Dovre og Oppdal kommuner. Ingen i Lesja kommune. Statens Naturoppsyn var ansvarlig for tellingen. Tellingen ansees som vellykket, i følge Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som er ansvarlig for forvaltingen av moskusen.

Årets telling viser at 2012-årgangen er svak, noe tellingen i 2013 også viste. I 2012 var det et stort utbrudd av lungebetennelse som medførte dårlig overlevelse på kalv dette året. 

Moskusbestand siden 1950

Vinteren 2015 var forholdet kalv per voksen ku 0,31, dvs at per 100 voksne kyr vil man ha 31 kalver. Tilsvarende tall under kalvetellingen sommeren 2014 var 0,59. Resultatene viser at det har vært en betydelig avgang av kalv i perioden fra sommeren 2014 til våren 2015. Dette er ikke overraskende, da det i løpet av sensommeren/ høsten 2014 ble funnet 6 døde kalver der dødsårsak var antatt å være lungebetennelse. Man vet av erfaring at avgangen på kalv er vanskelig å fange opp, da disse er små i forhold til de voksne dyrene, og følgelig vanskeligere å oppdage. Totalbestanden av moskus anses i lys av tellingen å være sterk, på tross av at en del dyr de senere årene har dødd av sykdom. 

Moskusflokkene ved telling

Tord Bretten, seniorrådgiver Statens Naturoppsyn
Bjørn Rangbru, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

Vi (CSB) har for egen regning satt bestandstallene inn i et diagram med  fullstendig tidsakse. Vi ser da at vi har en god korrelasjon til en eksponentiell vekst i bestanden fram til vi begynte å få sykdomsutbrudd etter 2005.  Dette er typisk for en bestand som får utvikle seg fritt uten naturlige fiender eller andre faktorer som begrenser bestandsveksten.
Merk - i dagrammet under er kalveandelen beregnet av antall dyr totalt, mens fylkesmannen over skriver om kalveandel per antall kyr - den andelen er naturlig nok høyere. 

CSB (Publisert:22.04.2015 Sist endret:15.08.2018)