Moskusstien åpnet - vellykket men forblåst

Statssekretær Lars Andreas Lunde skjærer over snora av moskusull og åpner stien offisielt. (Nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt strammer snora.)
Statssekretær Lars Andreas Lunde skjærer over snora av moskusull og åpner stien offisielt. (Nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt strammer snora.), Foto: Randi Kalseth-Iversen - OPP

Omtrent 30 personer deltok i åpningen av moskusstien mandag 26. juni. Stien skal kanalisere trafikk som tidligere har gått innover Stroplsjødalen, for å bedre trekkmulighetene for villreinen.
Statsekretær Lars Andreas Lunde skar over moskusullsnora og åpnet stien offisielt etter at leder i nasjonalparkstyret, Bengt Fasteraune, hadde ønsket velkommen og orientert om prosjektet. Leder av nasjonalparkseksjonen i Miljødirektoratet, Olav Nord-Varhaug orienterte om den nye merkevarestrategien for norske nasjonalparker.

Leder i nasjonalparkstyret, Bengt Fasteraune, var opptatt av at tilretteleggingsarbeidet som er gjort leder moskusturistene vekk fra villreinens trekkområder og at om en tredel av de 10 000 moskusturistene bruker Moskussstien i stedet for å gå innover Stroplsjødalen vil forholdene for villreinen bli vesentlig bedret.

Statssekretær Lars Andreas Lunde la vekt på at Moskusstien er et konkret eksempel på hvoran et nasjonalparkstyre kan tilrettelegge for å bruke en nasjonalpark for publikum og reiseliv og samtidig ivareta verneverdiene. Designet på Moskusstien er et utviklingsarbeid som skal tas i bruk i alle landets nasjonalparker.

Miljødirektoratets Olav Nord-Varhaug har jobbet med vern i mange år, noe som ikke alltid har vært like populært. – I dag er det en økt bevissthet på at verneområdene kan tilrettelegges og også brukes. Da er det mer positivitet rundt omkring, sa han.

Etterpå testet om lag 10 av deltakerene deler av stien - i nokså surt vær. Men en fin tur.

Noen lenker
Brosjyre om Moskusstien (PDF)...
Bildekarusell fra åpningen... Invitasjon til åpningen... Merking av stien...

Prosjektet har fått bra pressedekning, noen flere lenker:
Oppslag i avisa OPP...
Oppslag i Opdalingen...
Oppslag i GD (betalingsmur)...
Dagsrevyen (før åpning)...

Mer om Moskusstien

Innledningsvis
Moskusstien er første konkrete tiltak for tilrettelegging og kanalisering av fotturferdsel basert på forskning som blir gjennomført.
Resultater og tilrådinger fra Horisont Snøhetta er overført til praktisk tilrettelegging.
Dette er første gang forskning gir konkrete svar på hva villrein tåler av ferdsel. Vi er stolte over første prosjekt for tilrettelegging av stier i tråd med ny profil for Norges nasjonalparker, etter tett og godt samarbeid med «merkevaregruppa» i Miljødirektoratet.

Villreinens trekkmønster med sirkulasjonen rundt Snøhettamassivet («rotasjonstrekket» gjør at den må krysse Stroplsjødalen og Snøheimvegen i den mest hektiske turistsesongen. Begge (aksene Hjerkinn-Snøheim og Kongsvoll/Grønbakken-Reinheim) er i Horisont Snøhetta – og ut fra erfaringskunnskap - vist å være barrierer.
Reinen skal fra Sæterfjellet-Tjønnglupen over Stroplsjødalen og Hjerkinnplatået til gode beiter i Grøndalen
Omtren  15 000 personer passerer til/fra Grønbakken og Kongsvoll per år. Reinheim har ca. 1 900 overnattinger i året – altså er om lag 13 000 av de 15 000 dagsturister. Av de 12 000 som passerer til/fra Kongsvoll passerer nesten 9 000 vesle Nystugguhø. Om 1/3 av disse tar Moskusstien i stedet for å gå inn dalen, har vi oppnådd mye for reinen.
30 passeringer om dagen på en sti betyr  begynnende barriereeffekt. 220 – full stopp.
Om lag 10000 av turistene ønsker i følge brukerundersøkelser å se moskus. 1/3 av disse går med guide. Vi hadde gjerne sett det motsatt - at de fleste gikk med guide.

Skyttelbussen og strengt regime for annen ferdsel på Snøheimvegen (privatbil, sykkel (til fots?)) er løsningen for aksen Hjerkinn-Snøheim.
Målsettingen med Moskusstien er at trafikken videre inn Stroplsjødalen skal gå ned slik at barriereeffekten for reinen reduseres -ved å gi dagsturistene et bedre tilbud enn tidligere stisystem. De fleste er dagsturister, og har aldri vært i området før. Disse lar seg styre med tilrettelegging, og vil ha glede av tilbudet.

Hva er gjort i tilretteleggingen av Moskusstien?
I stor grad tilleggsmerking av eksisterende stier (DNT, Pilegrimsleia).
Nyetablering av drøyt 4 km ny sti på vestsiden av Drivdalen. Vegetasjon ryddet med ryddesag, traseen er  ridd att og fram noen ganger med hestefølge for å etablere sti.
Merking – nyutvikla veivisere – nasjonalparkmalen - med skjematisk kart i alle stikryss (se bildekarusellen). Merkestolper  med den nye nasjonalparklogoen frest ut i hvitt på svart bunn på stistrekkene, bekreftende merking, selve stien er ledesnoren. Ved utgangspunktene står informasjonstavler etter ny designmal.

Vil vi lykkes? Hvordan måle resultatet? Vi har god oversikt over ferdselsmønster og-omfang tilbake fra 2006 da Dovrefjellrådet tok initiativ til de første ferdselstellerne. Utbygd med flere.
Nye tellere skal opp på moskusstien for å måle trafikken og om vi når målsettingen med tiltaket: Mindre fotturisttrafikk innover Stroplsjødalen.

Utførende: SNO v/ Arne Johs Mortensen og (brorparten av arbeidet) Oppdal bygdeallmenning (tjenestekjøp). Stor og tung jobb. Veivisere måtte bæres ut og veier ca. 40 kg.  Grafisk utforming: KlippogLim AS. 

(Publisert:27.06.2017 Sist endret:15.08.2018)

Åpning Moskusstien

Her er bilder fra åpningen av Moskusstien - i hovedsak fra turen etter åpningen. Du må klikke i miniatyrene for å bytte bilde, og på pilene for å bytte utvalg (4 og 4).