Nye oppgaver, ny myndighet til nasjonalparkstyret

<align=left>Nasjonalparkstyret (2 øverste rader) med vara (2 nederste) per januar 2017.<br> 
1. rad - Bengt Fasteraune (Dovre, leder), Ståle Refstie (Sunndal, nestleder), Ingvill Dalseg (Oppdal), Mariann Skotte (Lesja), Hilde Frankmo Tveråen (Folldal), Magnhild Vik (Rauma)<br>
2 rad - Sidsel Rykhus (MR FK), Rolf Jonas Hurlen (Nesset) Kurt Fossum (Tynset), Ellen Haugen Bergsrønning (S-T FK), Iver Erling Støen (OP FK), Bård Sørdal Grasbekk (HE FK)<br>
3 rad - Ola Husa Risan (Oppdal) Synnøve Helland (Oppdal), Toril Melheim Strand (Nesset), Ole Kjell Talberg (Rauma), Jann Erik Dalum, Inger-Lise Vorkinn
<br>4 rad - Egil Eide (Folldal), Merete Myhre Moen (Tynset), Rune Krogh (S-T), Arild Johannes Iversen (MR), Wenche Kristin Haug Almestrand (OP), Gunn Randi Fjæstad (HE)
Nasjonalparkstyret (2 øverste rader) med vara (2 nederste) per januar 2017.
1. rad - Bengt Fasteraune (Dovre, leder), Ståle Refstie (Sunndal, nestleder), Ingvill Dalseg (Oppdal), Mariann Skotte (Lesja), Hilde Frankmo Tveråen (Folldal), Magnhild Vik (Rauma)
2 rad - Sidsel Rykhus (MR FK), Rolf Jonas Hurlen (Nesset) Kurt Fossum (Tynset), Ellen Haugen Bergsrønning (S-T FK), Iver Erling Støen (OP FK), Bård Sørdal Grasbekk (HE FK)
3 rad - Ola Husa Risan (Oppdal) Synnøve Helland (Oppdal), Toril Melheim Strand (Nesset), Ole Kjell Talberg (Rauma), Jann Erik Dalum, Inger-Lise Vorkinn
4 rad - Egil Eide (Folldal), Merete Myhre Moen (Tynset), Rune Krogh (S-T), Arild Johannes Iversen (MR), Wenche Kristin Haug Almestrand (OP), Gunn Randi Fjæstad (HE)

Nasjonalparkstyret har nå fått nye oppgaver og ny myndighet fra Miljødirektoratet. Det dreier seg om retting av forhold og inngrep som skader verneverdiene og mulighet for å bruke tvangsmidler i slike tilfelle.

Delegeringsreglementet vårt er endret tilsvarende.

Miljødirektoratet har delegert myndighet etter en del av kapittel IX (Håndheving og sanksjoner) i naturmangfoldloven til nasjonalparkstyret. Dette gjelder § 69 (retting og avbøtende tiltak), 1. ledd, § 70. (uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet) andre ledd, § 71. (direkte gjennomføring) første ledd og § 73. (tvangsmulkt) første ledd. De aktuelle bestemmelsene er sitert i bunnen av artikkelen.

Kjøreskade i myr, Knutshø LVO. I slike tilfelle kan krav om retting bli aktuelt.Dette betyr at styret nå har fått utvidet ansvar for å følge opp og gripe inn overfor tiltak som skader verneverdiene, enten det dreier seg om uforutsette følger av lovlige tiltak, eller ulovlige tiltak som skader verneverdiene. Tidligere hadde Fylkesmannen og Direktoratet denne fullmakten. Fylkesmann og direktorat kan fortsatt gripe inn etter disse bestemmelsene, om aktuelt.
Oppfølging av denne delen av lovverket skal skje i tråd med Miljødirektoratets Veiledning om oppfølging av ulovlige forhold i verneområder

Nasjonalparkstyret vil selv ha myndigheten etter disse bestemmelsene, men leder og forvaltere har fullmakt til hastevedtak som så styret skal få til vurdering snarest mulig. Det nytter eksempelvis ikke å avvente styrebehandling om et ulovlig terrenginngrep er under utførelse. 

Til venstre et eksempel der krav om retting kan være aktuelt. 

De aktuelle bestemmelsene i naturmangfoldlovens kapittel IX

§ 69.

(retting og avbøtende tiltak) første ledd, som lyder: Myndigheten etter loven kan pålegge den ansvarlige å rette eller stanse forhold som er i strid med loven eller vedtak med hjemmel i loven.

§ 70.

(uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet) Myndigheten etter loven kan pålegge den ansvarlige innen en fastsatt frist å utføre tiltak som nevnt i første ledd. Når det kan skje uten særlig ulempe for den ansvarlige, kan myndigheten gi pålegg om gjenoppretting av den tidligere tilstand for mangfoldet.
(1. ledd:) Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av loven medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal den ansvarlige treffe rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.]

§ 71.

(direkte gjennomføring) første ledd, som lyder: Blir et pålegg som inneholder krav som nevnt i § 69 første ledd eller § 70 annet ledd ikke etterkommet av den ansvarlige, kan myndigheten etter loven sørge for iverksetting av tiltakene. Myndigheten etter loven kan også sørge for iverksetting av tiltakene dersom disse haster av hensyn til naturmangfoldet, eller det ikke kan påvises en ansvarlig.

§ 73.

(tvangsmulkt) første ledd, som lyder: For å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven blir gjennomført, kan myndigheten etter loven fatte vedtak om tvangsmulkt.

Her finner du våre vedtekter, delegeringsreglent og andre styringsdokumenter...

CSB (Publisert:31.01.2017 Sist endret:15.08.2018)