Nytt avslag fra Miljødirektoratet til Jetman

Etter klage frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre og Romsdal på ny tillatelse har Miljødirektoratet på ny gjort om vedtaket frå nasjonalparkstyret og avslått søknaden frå Baseheimen / Jetman.

Samandrag av avgjerda til Direktoratet:

Miljødirektoratet tar klagane frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ogFylkesmannen i Møre og Romsdal til følgje og avslår søknad frå Baseheimen omdispensasjon frå verneforskrifta for Eikesdalsvatnet landskapsvernområde foropptil 18 landingar med helikopter på Katthammaren. Landingane kan påverkeverneverdiane nemneverdig, og det kan difor ikkje bli gitt dispensasjon etternaturmangfoldlova § 48.

Heile svaret frå Miljødirektoratet... (Gå til botn av sida og trykk "Last ned vedtak" i den siste saka)

CSB (Publisert:01.07.2016 Sist endret:15.08.2018)