Presentasjoner fra kompetansesamling 7.-8. april

Rondane og Dovrefjell nasjonalparkstyrer samlet til kompetansedager. 7.-8.4.16. Therese Ruud, Miljødirektoratet foredrar.
Rondane og Dovrefjell nasjonalparkstyrer samlet til kompetansedager. 7.-8.4.16. Therese Ruud, Miljødirektoratet foredrar.

Kompetansedager for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og Dovrefjell nasjonalparkstyre

Oversikt over foredrag, lenke til presentasjoner

Noen presentasjoner der det er brukt animasjoner som overlapper, er vedlagt som presentasjon, ellers er det PDFer. «Snakkeboble» i øvre venstre hjørne på noen PDF viser forelesers kommentarer når du peker på den.

Forvaltning av verneområder – oppgaver og rammer

Velkommen og innledning v/ Bengt Fasteraune.

(Ikke dokument)

Erfaringer fra Dovrefjell nasjonalparkstyre v/ Ola Røtvei.

PDF

Samarbeid i nasjonalparkforvaltningen v/ ass. Fylkesmann Eli Blakstad,

PDF

Nasjonale rammer for forvaltning av verneområdene - sentrale føringer, verneforskrifter, handlingsrom v/ Arnt Hegstad, Miljødirektoratet.

PDF

Oppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene - bestillingsmøtene v/ Randi Boe, SNO Sentralt.

PDF

Arbeidsoppgaver for SNO lokalt i verneområdene på Dovrefjell og i Rondane v/ Arne Johannes Mortensen og Finn Bjormyr, SNO Lokalt

PDF

Besøksforvaltning, merkevarestrategi, verdiskaping, næringsutvikling og styrets rolle v/ Therese Ruud, Miljødirektoratet.

PDF

Bruk og vern

Utfordringer for forvaltningen av verneområdene på Dovrefjell og i Rondane, status forvaltningsplan, ulike sakstyper, ferdsel, sårbarhet m.m. v/ Carl Bjurstedt og Raymond Sørensen.

Presentasjon RSø

Presentasjon CSB

Utfordringer for villreinens arealbruk på Dovrefjell og i Rondane v/ Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA).

PDF

Landbruksinteresser i verneområdene i Dovre og Lesja v/ Ellen Marie Sørumgard Syse, Dovre og Lesja kommuner.

PDF

Reiselivet rundt Dovrefjell og Rondane v/ Unni Strand, Nasjonalparkriket Reiseliv

PDF

Regional plan for Dovrefjell og regional plan for Rondane v/ Jon Halvor Midtmageli, Oppland fylkeskommune

 

Kulturarv og kulturminner i verneområder v/ Nina Hildre, Oppland FK.

PDF

Turistforeningens virksomhet i Dovrefjell-Sunndalsfjella og i Rondane v/ Jan Erik Reiten, DNT Oslo og Omegn.

PDF

Styret, forvalterne og fylkesmannen – oppgaver og roller

Styrets og forvalternes roller og oppgaver, delegering v/ Harald Klæbo, Fylkesmannen i Oppland.

PDF

Fylkesmannen som arbeidsgiver v/ Harald Klæbo, Fylkesmannen i Oppland.

Se over

Mediehåndtering, hjemmeside og sosiale medier v/ Carl Bjurstedt.

(Ikke dokument)

Økonomi og budsjett v/ Harald Klæbo, Fylkesmannen i Oppland.

Se over

Reise- og møtegodtgjøring – nye rutiner v/ Stein Grevrusten, forvalter, Rondane nasjonalparkstyre.

PDF

CSB (Publisert:28.04.2016 Sist endret:15.08.2018)