Protokoll styremøte 11.1.2020 er klar.

Du klikker på "Styredokument" i boksen til høye på forsiden og blar deg videre til rett møte.

Enstemmig som innstillingen, dvs. at klage fra HV-11 på delvis avslag på søknad om motorferdsel i verneområdene i samband med trening for UK Royal Marines opprettholdes og sendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

I Reinheimen ble det gjort tilsvarende avslag,og nasjonalparkstyret der behandler tilsvarende klage f.k. fredag 15.1.

(Publisert:11.01.2021 Sist endret:31.03.2021)