Søknad om Jetmanflyging avslått av Miljødirektoratet

Jetman over Eikesdalsvatnet. (Fotomontasje)
Jetman over Eikesdalsvatnet. (Fotomontasje)

Miljødirektoratet tar klagen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til følge og avslår søknad fra Baseheimen om dispensasjon fra verneforskriften for Eikesdalsvatnet landskapsvernområde for opptil 30 landinger med helikopter på Katthammaren.

Flygningene kan påvirke verneverdiene nevneverdig, og det er dermed ikke adgang til å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48, begrunner direktoratet avgjørelsen med. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Les miljødirektoratets brev her...

Direktoratets konklusjon:

"Selv om vi legger til grunn at helikoptertrafikken det åpnes for i dispensasjonen ikke vil medføre noen varig negativ påvirkning av reinstammen i området, mener Miljødirektoratet en trafikk av dette omfanget over en relativ lang periode må regnes som en nevneverdig påvirkning på verneverdiene. Vi legger i den anledning også vekt på at økt motorisert ferdsel i foredraget til kronprinsregentens resolusjon blir framhevet som en trussel mot verneverdiene, og at en dispensasjon av det omfang som her er gitt må ses på som en uthuling av forbudet mot motorisertferdsel i verneområdet.

Miljødirektoratet legger dermed til grunn at vilkårene for å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 ikke er oppfylt. Det kan da ikke gis tillatelse i saken. Vi finner på dette grunnlag ikke grunn til å gå inn på om det ut i fra ei skjønnsmessig vurdering bør gis tillatelse."

CSB (Publisert:18.03.2016 Sist endret:15.08.2018)