Styremøte 9. april - innkalling med sakliste.

Lagt ut - kan lastes ned her...

Møtedokumenter finner du alltid under "Styredokument" i hurtigvalgboksen på hjemmesiden.

Saker til behandling:

Nedenfor er listen over saker til behandling. I tillegg kommer saker til referat, og delegerte saker til refereat.

Utvalgs-saksnr

Innhold

Arkiv-saksnr

ST 4/2018

Klage fra Fylkesmannen i Oppland på dispensasjon for Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, til å rive nåværende bu ved Grisungvatna i Fokstugu landskapsvernområde, og å sette opp ny bu med uthusdel og nausttilbygg på ny tomt

2014/8510

ST 5/2018

Klager fra Fylkesmannen i Oppland og Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø på dispensasjon for Lesjaskog Heimrast til å sette opp tilsynsbu ved Nedre Mølmsvatnet i Dalsida landskapsvernområde

2017/6042

ST 6/2018

Søknad fra Jan Olav Thorsplass, Lesjaverk, om å rive gammelt naust og sette opp nytt ved Nedre Veslbottvatnet i Dalsida landskapsvernområde

2018/1133

ST 7/2018

Søknad om dispensasjon for riving av naust og oppføring av nytt ved Fundin i Knutshø LVO - Arild Riise Falksete og Ola Fjøsne

2018/30

ST 8/2018

Søknad om å rive eksisterende eldre hytte i Veslvonin (Knutshø LVO) og oppføre ny – Sigrun og Per Christiansen

2017/4300

ST 9/2018

Søknad om tilbygg til hytte v/ Søndre Snøfjellstjønn i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Harald Gulaker

2018/1209

ST 10/2018

Søknad fra Sigmund Kolstad, Lesjaverk, om transport med traktor til seter på Kvernslåe i Dalsida landskapsvernområde i 2018

2018/1372

ST 11/2018

Forvaltningsplan for Mardalen naturreservat - handsaming av høyringsfråsegner og endeleg vedtak og godkjenning

2017/7612

ST 12/2018

Skjøtselsplanar for Geitreiten og slåttenger på Hoem naturbeitemark - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - utsending på høyring

2018/1960

ST 13/2018

Besøksplan og besøksstrategi for verneområdene på Dovrefjell og i Sunndalsfjella – foreløpig prosjektplan

2017/7681

ST 14/2018

Orienteringer - Eventuelt - Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.04.2018

2014/4199

(Publisert:28.03.2018 Sist endret:15.08.2018)