Styret åpner for sykling på Vålåsjøhøvegen under villreinjakta

På tur på Vålåsjøhøvegen, 28. juli 2008. (Foto: Carl S. Bjurstedt ©)
På tur på Vålåsjøhøvegen, 28. juli 2008. (Foto: Carl S. Bjurstedt ©)

Under årets villreinjakt (20.8.-17.9.) blir det lov til å sykle på Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern. Det har styret for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark vedtatt i dag. 

Etter utsatt behandling i møtet i juni har styret bestemt dette i en ny behandlingsrunde. Se møteinnkallingen (kun denne saken) her...
(I skrivende stund har 11 stemt for innstillingen som dermed er vedtatt. 1 mot. Avstemningen er avsluttet.)

Jakta starter 20.august og varer til 17.september. Egentlig er sykling på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen kun tillatt mellom 1.juni og 15.juli. En søknad om lov til å bruke sykkel på veiene i det tidligere skytefeltet var oppe til behandling 11.juni, men ble utsatt. Saken har nå vært oppe til ny behandling og styret ønsker å gjøre et unntak fra verneforskriften under villreinjakta. Styreleder Bengt Fasteraune begrunner vedtaket med at sykling på veiene av jegere i reinsjakta ikke vil ha noen negativ effekt på verneverdiene.

Unntaket gjelder kun for Vålåsjøhøvegen. Ved ferdsel på Snøheimvegen oppfordres jegerne til å bruke Snøheimbussen. Bakgrunnen for sykkelforbudet er hensynet til villreinen og dens trekkområder. Forskning har vist at stor menneskelig ferdsel langs veien har en klar barriereeffekt på reinen, og styret mener at skyttelbuss kan dekke behovet for transport.

20.april 2018 ble det vedtatt av Kongen i statsråd å innlemme Hjerkinn skytefelt i verneområdet på Dovrefjell, og området ble vernet som landskapsvernområde med biotopvern. Vernet trådte i kraft umiddelbart. Seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn, Arne Johannes Mortensen, sier at det har vært utfordrende å få ut informasjon om de nye vernereglene til publikum. Nasjonalparkstyret har satt opp infoskilt ved bommene og lagt ut informasjon på sin hjemmeside. Det har gått ut direkte informasjon til ulike brukergrupper og reinsjegere blir informert fra sine kortutstedere.

Snøheimbussen har fem avganger daglig hele uka og har to faste stoppesteder (ved Haukberget og Stridåbrua), som er opprettet spesielt for reinsjegere. Siste buss fra Snøheim om kvelden tar med jegere langs hele veien.

Det pågår fortsatt ryddeaktivitet i det tidligere skytefeltet, og informasjon om ferdselsregler og ferdselsrestriksjoner finnes på hjemmesidene våre og til Forsvarsbygg.

Torsdag 23. er tidligere Store Ringveg etter planen fjernet til parkeringa nord for Grisungen, det endelege endepunktet for Vålåsjøhøvegen. Se kart...

Reb S (Publisert:15.08.2018 Sist endret:05.07.2020)