Lesestoff

Mogop
Mogop, Foto: Rigmor Solem - SNO

Naturmangfoldlovens kapittel 4 om områdevern er grunnlaget for forvaltning av verneområder. Nedenfor finner du øvrige forskrifter, forvaltningsplan og en del forskningsrapporter som gjelder verneområdene i Dovrefjellområdet.

Videre noen generelle håndbøker og veiledere.


Forskrifter og vernevedtak

Telting med vanlig fjelltelt reguleres ikke av nasjonalparkforskriften. Større telt må du ha tillatelse til å ha stående mer enn en uke. Foto: Arne Johs Mortensen

Verneområder blir opprettet ved at Kongen i statsråd vedtar forskrifter. Disse beskriver: Grensen for området. Nyere forskrifter viser til kart - grensene i Naturbase.no er ajour med gjeldende. I gamle forskrifter er grensebeskrivelsen ofte ...

(Publisert:18.11.2014 Sist endret:06.09.2016)

Forvaltningsplan

Tanglægret ved Fundin i Knutshø landskapsvernområde. Et taust vitne om en tid da setervangene var viktigere enn i dag.  Foto: Carl S. Bjurstedt

Dovrefjellområdet fekk si forvaltningsplan i 2006. Det er ein plan som er felles for alle verneområda i Dovrefjell.  Utarbeidinga gjekk over fleire år, og involverte mange lokale personar, gjennom ei referansegrupe i kvar kommune, og møte med ...

CSB (Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.01.2016)

Fagrapportar

Villreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind Leren

I vedtektene til Dovrefjell nasjonalparkstyre  er det slege fast at styret skal legge til rette for ei heilskapleg og kunnskapsbasert forvaltning av verneområda. For å kunne vurdere effektar av ulike tiltak og prosjekt, trengs fagleg ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.04.2015)

Håndbøker og veiledere

Moskusen er alltid like populær hos turistene.  Men hold avstand! Foto: Carl S. Bjurstedt

Det er utarbeidet en del håndbøker og veiledere som vi bruker som støtte i forvaltningen av verneområdene i Dovrefjell. De kan også være relevante for brukerne av områdene. Nedenfor er listet opp noen av de viktigste.    Tema N ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.05.2018)

Verneplanprosess for tidligere Hjerkinn skytefelt

Eksplosivleting i skytefeltet (Foto: Forsvarsbygg)

Da Stortinget la ned skytefeltet, bestemte det at skytefeltet skulle tilbakeføres til natur og vernes etter naturvernlova (nå naturmangfoldlova). Forsvarsbygg og etterhvert Skifte eiendom er ansvarlig for tilbakeføringen. Les mer om ...

(Publisert:21.12.2016)

Forskning i verneområdene våre

NINA vil undersøke betydningen av pollinatorer for blåbærproduksjon i skog-tundra-økotonen gjennom å sette opp bur som ekskluderer eller reduserer mengden av pollinatorer (Climate Ecotones-prosjektet). Foto: Marianne Evju/NINA.

Mye forskning foregår i verneområdene våre, vi har ikke oversikt over alt men kun det som forutsetter søknad. Altså de som krever installasjoner (faste eller midlertidige) eller motorisert transport. Nedenfor linker til informasjon om noen av disse.

(Publisert:02.01.2018)