Forvaltningsplan

Tanglægret ved Fundin i Knutshø landskapsvernområde. Et taust vitne om en tid da setervangene var viktigere enn i dag.  Foto: Carl S. Bjurstedt
Tanglægret ved Fundin i Knutshø landskapsvernområde. Et taust vitne om en tid da setervangene var viktigere enn i dag. Foto: Carl S. Bjurstedt

Dovrefjellområdet fekk si forvaltningsplan i 2006. Det er ein plan som er felles for alle verneområda i Dovrefjell.  Utarbeidinga gjekk over fleire år, og involverte mange lokale personar, gjennom ei referansegrupe i kvar kommune, og møte med organisasjonar og store tiltakshavarar.

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen. Planen er eit praktisk hjelpemiddel som skal sikre ei heilskapleg forvaltning. Planen gjev konkrete forvaltnings- eller bevaringsmål for området, retningsliner for bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. På denne måten bidreg forvaltningsplanen til å oppretthalde og fremje naturverdiane i verneområdet.

Forvaltningsplanen kan ikkje innehalde retningsliner eller tiltak som er i strid med verneforskriftene. I ein del tilfelle vil det vere behov for skjøtselstiltak for å ta vare på naturkvaliteter i tråd med verneformålet.

CSB (Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.01.2016)

Utkast til forvaltningsplan for verneområdeutvidelsen 2018 (skytefeltet)

Fylkesmannen i Oppland utarbeidet til høringen av verneplanen for tidligere Hjerkinn skytefelt et utkast til forvaltningsplan. Inntil endelig forvaltningsplan som omfatter også utvidelsen, vil denne være retningsgivende for frovaltningen av die nye områdene så langt den passer. Lenke til planen...

(Publisert:21.11.2018)
Les mer

Revisjon av planen (2015- )

Hindringer er til for å overvinnes! Vading av Orkla i Knutshø LVO, mellom Støsetran og Staesvollen. Her finnes ikke bruer. Foto: CSB

Nasjonalparkstyret har vedtatt å revidere planen.  Denne siden vil bli den viktigste informasjonaskanalen utad, og det er derfor smart at de som ønsker å bidra abonnerer på endringer. Arbeidet med å få hjemmesiden på nett ha dessverre forsinket arbeidet og da melding av oppstart, men nå er vi i gang!  Følg med, og bidra. 

CSB (Publisert:12.01.2015 Sist endret:21.11.2018)
Les mer

Gjeldende forvaltningsplan (2006)

Utkast til forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell ble skrevet i en periode på et og et halvt år, i tillegg kommer tiden som gikk med til godkjenning for utsending på høring i kommunene, Dovrefjellrådet og godkjenningen i Direktoratet for naturforvaltning. Planen ble deretter sendt ut på høring sommeren og høsten 2005 og endelig vedtatt . Totalt gikk det cirka fire år fra arbeidet ...

CSB (Publisert:12.01.2015 Sist endret:25.10.2016)
Les mer

Forvaltningsplan for moskus

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er forvaltningsmyndighet for moskusstammen på Dovrefjell.  Det er utarbeidet en forvaltningsplan for moskusen på Dovrefjell i 2006. Denne er retningsgivende for forvaltningen.

(Publisert:25.01.2016)
Les mer