Verneplanprosess for tidligere Hjerkinn skytefelt

Eksplosivleting i skytefeltet (Foto: Forsvarsbygg)
Eksplosivleting i skytefeltet (Foto: Forsvarsbygg)

Da Stortinget la ned skytefeltet, bestemte det at skytefeltet skulle tilbakeføres til natur og vernes etter naturvernlova (nå naturmangfoldlova).

Forsvarsbygg og etterhvert Skifte eiendom er ansvarlig for tilbakeføringen. Les mer om restaurering...

Fylkesmannen i Oppland er ansvarlig for verneplanprosessen.  Les mer om verneprosessen...

Når vern er vedtatt, vil nasjonalparkstyret bli forvaltningsmyndighet. Store deler av det tidligere skytefeltet vil bli innlemmet i nasjonalparken, i tillegg utredes andre verneformer for deler av området.

Fram til vern er vedtatt, har Fylkesmannen ansvar for at det ikke skjer inngrep eller aktiviteter som forringer verneverdiene.

(Publisert:21.12.2016)