Søknader

På kjørespor i verneområdene må du nøye deg med å ferdes til fots.  Bruk av motorkjøretøy krever tillatelse. På kjøresporet til Fjellægeret, Knutshø LVO.  Foto: CSB
På kjørespor i verneområdene må du nøye deg med å ferdes til fots. Bruk av motorkjøretøy krever tillatelse. På kjøresporet til Fjellægeret, Knutshø LVO. Foto: CSB

En del tiltak i verneområdene er i utgangspunktet forbudt, men du kan likevel få tillatelse etter søknad, på visse vilkår. Hva som er lov eller ei i verneområdene framgår av forskriften for verneområdet, vanligvis § 3. 

 I nyere verneforskrifter er den organisert tematisk og for hvert tema i tre punkt:

  1. Forbudt - opplisting av tiltak og aktiviteter som ikke er tillatt.
  2. Tillatt uten søknad - tiltak og aktiviteter som er forbudt etter 1, men som likevel er tillatt uten videre. Ofte virksomhet som foregikk på vernetidspunktet.
  3. Tiltak - tiltak og aktiviteter som er forbudt etter 1, men som likevel kan få tillatelse etter søknad, dersom det er forsvarlig i forhold til verneverdiene.  

Hva dette gjelder kan variere fra verneområde til verneområde, du må sjekke den aktuele forskriften. 

Enkle saker etter vernereglene (§ 3) om motorferdsel og annen ferdsel kan normalt behandles administrativt.  Hvor raskt avhenger av arbeidssituasjonen. Øvrige saker må til arbeidsutvalg eller styre.  Se møteplanen.  Søknader må helst være inne seinest to uker før møtet de skal opp i.

For motorferdsel i utmark og søknadspliktig ferdsel til fots er det utarbeidet egne søknadsskjema. Se nedenfor i undersaker.

Søknad sender du ikke direkte til oss, men til den kommunen der tiltaket skal skje (eller starte, ved motorferdsel gjennom flere kommuner.) Kommunen som får søknaden, skal videresende (og eventuelt fordele til andre aktuelle kommuner).

Vi kommer med orientering om andre typer saker enn motorferdsel og organisert ferdsel etter hvert.

(Publisert:20.01.2015 Sist endret:02.01.2019)

Motorferdsel i utmark - søknad

Snøscooter dominerer søknadsbunken, men også annen motorferdsel kan være aktuell. Her helikopter på Snøhetta, i samband med bygging av ny antennemast. Foto:CSB

Motorferdsel utgjør brorparten av søknadene vi behandler. De enklere sakene etter vernereglene (§ 3 i verneforskriften) kan normalt behandles administrativt.  Hvor raskt avhenger av arbeidssituasjonen. Øvrige saker må til arbeidsutvalg eller styre.  Se møteplanen.  Søknader må helst være inne seinest fire uker før møtet de skal opp i. For å sikre raskest mulig behandling, bruk ...

(Publisert:20.01.2015 Sist endret:02.12.2019)
Les mer

Kan eg fly drone i Dovrefjell?

Du kan ikkje fly drone i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, heller ikkje i naturreservata Nordre Snøfjellstjørn og Fokstumyra. I dei andre verneområda er det berre reglane i luftfartslovgivinga, og kravet i naturmangfaldlova om å vise omsyn til dyr og planter som regulerer flyging med dronar.

(Publisert:21.02.2018 Sist endret:05.03.2020)
Les mer

Geocache

Geocaching er en interresant og lærerik hobby. Om du vil plassere en geocache i verneområdene, ber vi om at du sender en forespørsel hit først - kontakt oss her... Ingen søknad, men en melding om at du ønsker å plassere ut en cache og hvor - (ca) posisjon. I vår interaktive kartløsning kan du ta ut posisjon for et punkt -  fane "Analyse og datakilder" - "Plott koordinat".

CSB (Publisert:17.03.2015 Sist endret:26.06.2019)
Les mer

Guiding / organisert ferdsel - regler, søknad

Moskusturister. (Foto: CBJ)

Du er velkommen i verneområdene våre, men husk - som alltid i naturen: All ferdsel i verneområdene skal skje hensynsfullt slik at ikke naturmiljøet eller verneformålene tar skade.  En del ferdsel i nasjonalparken, bl.a.  organisert ferdsel (også turistforeninger, skoler, barnehager o.l.), og all ferdsel som kan skade verneformålet, krever tillatelse fra nasjonalparkstyret. Det ...

CSB (Publisert:19.05.2015 Sist endret:26.06.2020)
Les mer

Definisjon av organisert ferdsel

Ferdsel der person, lag, firma, skole eller annen organisasjon planlegger, koordinerer eller arrangerer turen og det er snakk om virksomhet med grupper av deltakere, eventuelt en aktivitet som gjentas, og der aktiviteten er offentlig kunngjort på forhånd. Herunder utsetting av poster for turorientering, topptrim, trimposter og lignende.

(Publisert:13.03.2019 Sist endret:24.06.2020)
Les mer