Søknad om ferdselsaktiviteter

Moskusturister. (Foto: CBJ)
Moskusturister. (Foto: CBJ)

Du er velkommen i verneområdene våre, men husk - som alltid i naturen: All ferdsel i verneområdene skal skje hensynsfullt slik at ikke naturmiljøet eller verneformålene tar skade.
En del ferdsel i nasjonalparken, bl.a.  organisert ferdsel (også turistforeninger, skoler, barnehager o.l.), og all ferdsel som kan skade verneformålet, krever tillatelse fra nasjonalparkstyret. Det samme gjelder i det nye Hjerkinn LVO m/ BV og delvis i Knutshø LVO.
I mesteparten av Hjerkinn LVO m/ BV krever vi for tiden ikke søknad om organisert ferdsel, forutsatt at vilkårene nedenfor blir fulgt.

Definisjon av organisert ferdsel... Merk at etter oppdatering av forskrifter i 2018 krever all organisert ferdsel i nasjonalparken og Hjerkinn LVO m/ BV tilatelse, det er ikke lenger unntak for tradisjonelle turer i regi av turistforeninger, skoler og lignende - også diss skal søke.

Vi har utarbeidet et elektronisk skjema som vi ber de som vil søke om slik aktivitet om å bruke.
Start elektronisk søknadsskjema her... 

Vi vil ha mulighet til epostkontakt med søkere / innehavere av tillatelse. Skjemaet finnes derfor ikke i papirutgave.

Ofte kan mange spørsmålsstillinger og avklaringer skje ved muntlig kontakt før du søker. Vi anbefaler derfor dette, særlig om du er ny aktør eller ønsker å introdusere en ny type aktivitet, eller en aktivitet i et område den ikke har vært drevet før.

I Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern og i Knutshø landskapsvernområde er aktiviteter som kan skade verneformålet søknadspliktige.  Det meste av organiserte aktiviteter er søknadspliktige.  Se nærmere i nasjonalparkforskriften § 7 pkt a) (likelydende i Hjerkinn LVO med BV)  og forskrift for Knutshø § 3 pkt 4 om ferdsel.  Dette er videre utdypet i forvaltningsplanens kapittel 6.3 om reiseliv og 6.4 om friluftsliv.

Sammen med reiselivsbedriftene har nasjonalparkstyret utarbeidet Dovrevettreglene for all ferdsel, organisert og uorganisert,for ferdsel i verneområdene.
Videre er det standard vilkår for organisert ferdsel, vedtatt av nasjonalparkstyret:
- Vilkår for organisert ferdsel - sommer...
- Vilkår for organisert ferdsel - vinter...  (Oppdatert etter forskriftsendring 2018)
- Vilkår organisert ferdsel i Hjerkinn LVO m/BV vinter... (Oppdatert etter forskriftsendring 2018)

Disse vilkårene gjelder for all organisert ferdsel, uansett om den krever tillatelse eller ei. Inntil videre kan det drives organisert ferdsel uten tillatele i et bruksområde ved Hjerkinn deler av året - se kart i vilkårene.). 

Merk at fjellrev som proritert har har særskilt beskyttelse. Det er ikke lov å slå seg ned nær hi, legge ut åte eller lignende for forografering, eller på annen måte forstyrre den. Se egen side...

En grundigere orientering og utdrag fra forvalningsplanen finner du her:
- Organisert og annen ferdsel til fots i verneområdene i Dovrefjell.
- Retningslinjer for organisert ferdsel i forvaltningsplanen.
- Definisjon organisert ferdsel

I at en aktivitet er søknadspliktig, ligger muligheten for avslag, eller at det blir satt vilkår, for å ivareta verneformålet. Eksempelvis vil vi henvise søknader om organiserte turer med hundespann i nasjonalparken til et begrenset område, se denne saken.

Søknadspliktig ferdsel skal rapporteres etter arrangementet / sesongen. Se egen rapporteringside...

Merk også at trimposter, topptrim, turorientering og lignende er søknadspliktige i nasjonalparken, Hjerkinn LVO m/BV og i Knutshø LVO, mens (all!) hundekjøring er søknadspliktig i nasjonalparken..
CSB (Publisert:19.05.2015 Sist endret:04.04.2019)