Verneområder

Villreinen er en norsk ansvarsart, og en av hovedbegrunnelsene for vern av Dovrefjell. Den er svært sky og lett å skremme. 
Foto: Øyvind Leren
Villreinen er en norsk ansvarsart, og en av hovedbegrunnelsene for vern av Dovrefjell. Den er svært sky og lett å skremme. Foto: Øyvind Leren

Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjellområdet.  Dette er et stort kompleks med en nasjonalpark, ni landskapsvernområder og fire naturreservater.  
Se oversikt over områdene, se også kart... 

Hovedformålet
med vernet av nasjonalparken, de fleste landskapsvernområdene og biotopvernområdene er å ta vare på leveområdet til villreinstammene i Snøhetta og Knutshø. Villreinstammene i disse områdene er den siste rest av vill fjellrein i Skandinavia, og Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på villreinen. 
I nasjonalparken og de større landskapsvernområdene er det videre et formål å ta vare på et stort og sammenhengende fjellområde.
I nasjonalparken skal den store graden av uberørthet ivaretas, og det kan drives enkelt friluftsliv uten stor grad av tilrettelegging.
Landskapsvernområdene skal ta vare på særpregete natur- og kulturlandskap. Her er seterlandskapet en viktig del av verneformålet, sammen med landskapet ellers.
To biotopvernområder skal sikre viktige trekkområder for villrein mot nye inngrep som kan hindre trekket.
Videre forvalter nasjonalparkstyret fire naturreservat. Her er det spesielle naturverdier som er gitt et strengt vern.

For den vanlige turgåer betyr ikke vernet spesielle hensyn utover de man normalt tar, med et unntak: Sykling er forbudt i nasjonalparken, unntatt på noen få stier. Sammen med reiselivet har vi utarbeidet Dovrevettreglene som forteller hvilke hensyn du skal ta for å bevare den sårbare naturen vår.

Motorisert ferdsel, tekniske inngrep og lignende er imidletid ikke tillatt. Noe kan man dog få lov til etter søknad.

Klikk deg inn i margmenyen til venstre eller i listen under for å lese mer om det enkelte verneområdet.
- Lenke til forskrift viser til oppdatert forskrift hos Lovdata (les mer om å lete etter regelverk her...)
- Faktaarkene (lenke nederst i artiklene om de enkelte områdene) inneholder ofte lenker videre til detaljerte opplysninger.

Carl S. Bjurstedt

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Skredahøin, Svånåtindan og Snøhetta ligger sentralt sør i nasjonalparken. Bildet er tatt fra Hjerkinnhøe i Hjerkinn landskapsvernområde. Hitenfor toppene ligger tidligere Hjerkinn skytefelt som ble vernet i 2018. Foto: CSB

Formålet med Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark er blant annet å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:18.09.2020)

Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern

Viewpoint Snøhetta i Hjerkinn LVO m/ BVO mot Svånåtindan og Snøhetta. Foto: Carl S. Bjurstedt ©

Formålet med Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern er ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap av økologisk, kulturell og ...

(Publisert:09.05.2018 Sist endret:27.04.2021)

Knutshø landskapsvernområde

Knutshø LVO er preget av store vidder og slake landskapsformer. På vei fra Børsjøen mot Støsetra. Helt bak ser vi Knutshøene i det fjerne. Foto: CSB

Formålet med Knutshø landskapsvernområde er å bevare høyfjellsområdet med villreinstammen i Knutshø villreinområde, natur- og kulturlandskap med ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:03.11.2015)

Åmotsdalen landskapsvernområde

Stølgjerdesetra i Åmotsdalen, den gang det ennå var setring. Foto: Oddbjørn Vammervold

Formålet med Åmotsdalen landskapsvernområde er åta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende plante- og dyreliv, der ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:17.11.2015)

Dalsida landskapsvernområde

Store Venjetind i Rauma - ytterste utpost i Dalsida LVO i nordvest. Foto: Øyvind Heen

Dalsida landskapsvernområde er fjellområdet mellom Lesjabygda og Romsdalen i sørvest og seterdalen som ga verneområdet navnet videre langs Aursjøen ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:18.09.2020)

Eikesdalsvatnet landskapsvernområde

På tur til Fløtatind i Eikesdalsvatnet LVO. Fløtatind er en klassisk skitopp - se http://mrfylke.no/Morotur/Turar/Floetatind Foto: Vegar Bellingmo/morotur.no

Eikesdalsvatnet landskapsvernområde ligger mellom Eikesdalen og Eikesdalsvatnet i vest, og Torbudalen og Litldalen i øst og strekker seg nord til de ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:18.09.2020)

Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde

Åkerssetra i Grødalen, mellom Vangshaugen og Grøa.  Kun på Inner Gammelsetra i Grøvudalen er det fortsatt setring, men på Åkerssetra ble vollen ryddet og det ble beitet med storfe noen år på 2000-tallet, det er nå opphørt. Foto: CSB

Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde omfatter seterdalene Grødalen, Grøvudalen og Linndalen i Sunndal og indre del av Dindalen i Oppdal, samt ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:30.06.2019)

Jora landskapsvernområde

Nybrua i Skamsdalen. Brua er delfinansiert av nasjonalparksstyret med midler fra bestillingsdialogen.  Foto: A. Einbu

Jord landskapsvernområde omfatter setergrender  i Dalsida og innover Skamsdalen i Lesja, nord og øst for Jorda, inn mot nasjonalparken

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:19.01.2015)

Fokstugu landskapsvernområde

Fokstugu gård er en av de gamle fjellstuene over Dovrefjell og tar fortsatt i mot reisende, først og fremst pilegrimer. Garden  ligger sentralt i landskapsvernområdet og er innfallsport til Fokstumyra. Svånåtindan, Skredahøin og Snøhetta bak. Foto:CSB

Fokstugu landskapsvernområde ligger på begge sider av E6 og Dovrebanen fra Hondyrju til Avsjøen. Det omslutter Fokstumyra naturreservat og sammen med ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:14.09.2018)

Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde

Kongsvold fjeldstue er kjent for sitt gode kjøkken der du kan smake både moskus, rein og ørret fra området.  Kongsvoll er en sentral innfallsport til nasjonalparken, og har vært sentral i landets botaniske utforskning.  Foto: Ukjent

Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde omfatter Hjerkinnhø øst for E6 og Dovrebanen i Dovre og fortsetter videre nordover på begge sider av ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:25.10.2016)

Torbudalen biotopvernområde

Sørover Torbudalen, fra fjellstyrehytta.

Torbudalen biotopvernområde ligger i Torbudalen, mellom Litldalen i nord og Aursjømagasinet i sør, og binder sammen nasjonalparken i vest med ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:18.09.2020)

Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde

 Grøttavatnet fra sør. Merk reguleringsonen. Reguleringshøyden er 50 meter. Foto: Marit Solveig Finset

Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde kiler seg inn mellom Eikesdalsvatnet og Dalsida landskapsvernområder fra Sandgrovbotn nordover not ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:19.01.2015)

Flåman naturreservat

Fra Tanglægervegen nedenfor Sjåvidthytta ser vi utover sørenden av Fundin og Flåman.  Foto:CSB

Formålet med Flåman naturreservat er å å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske ...

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:27.10.2015)

Bjørndalen naturreservat

Mot Bjørndalen naturreservat fra Einunndalen Stugulisetra til høyre. Foto: Lars Børve

Formålet med Bjørndalen naturreservat er ta vare på de kvartærgeologiske landskapsformene i Bjønndalen. Her finner man blant annet velformede ...

CSB (Publisert:26.10.2015 Sist endret:16.11.2015)

Mardalen naturreservat

Nesset kommune har opparbeidet turvei til Mardalsfossen. Reservatet på høyre side av elva / fossen. Fossen er regulert til vannkraftformål men fra 20. juni til 20. august slippes det tre kubikkmeter vann i sekundet hele døgnet. Bildet er tatt før vannet skrus på. Foto:Nesset kommune.

Formålet med Mardalen naturreservat er å bevare et variert skogsområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og ...

CSB (Publisert:26.10.2015 Sist endret:27.10.2015)