Åmotsdalen landskapsvernområde

Stølgjerdesetra i Åmotsdalen, den gang det ennå var setring. Foto: Oddbjørn Vammervold
Stølgjerdesetra i Åmotsdalen, den gang det ennå var setring. Foto: Oddbjørn Vammervold

Formålet med Åmotsdalen landskapsvernområde er åta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende plante- og dyreliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

Åmotsdalen landskapsvernområde ble opprettet i 2002 og omfatter Åmotsdalen som skjærer seg inn i Dovrefjell og nasjonalparken vestover fra Engan i Drivdalen. Grensen mot nasjonalparken faller sammen med grensen for Oppdal bygdeallmenning.

Åmotsdalen er en dal preget av tidligere seterdrift, med fjellbjørkeskogkledte lier og en del furuskog i dalbunnen.  I motsetning til de fleste andre seterdalene våre har den ikke bilvei, kun en gammel kjerrevei som ikke er særlig egnet for dagens store maskiner. Lokale krefter har gjort mye arbeid med å tilrettelegge dalen for friluftsliv med skilting av stedsnavn, rasteplasser og vedlikehold av Beffbrua over elva.

Vårt minste landskapsvernområde har et areal på 13,4 km2 og utgjør 0,3 % av arealet av verneområdene vi forvalter og ligger i sin helhet i Oppdal kommune.

Flere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:17.11.2015)