Flåman naturreservat

Fra Tanglægervegen nedenfor Sjåvidthytta ser vi utover sørenden av Fundin og Flåman.  Foto:CSB
Fra Tanglægervegen nedenfor Sjåvidthytta ser vi utover sørenden av Fundin og Flåman. Foto:CSB

Formålet med Flåman naturreservat er å å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet terrasser, morener og spylerenner.  
Landskapsvernområdet binder i tillegg sammen ulike deler av Knutshø landskapsvernområde og bidrar til å sikre viktige trekkområder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i Knutshøstammen.

Flåman naturreservat ligger ved sørenden av den regulerte innsjøen Fundin og binder den søndre biten av Knutshø LVO, sør for Einunndalen mot Folldalen, sammen med resten av landskapsvernområdet. Naturreservatet ble opprettet i 1989 som et kvartærgeologisk verneområde, her er mange spor i landskapet etter det som skjedde under og etter istidene.

Da Knutshø landskapsvernområde ble opprettet 2002), ble Flåman naturreservat et viktig bindeledd mellom de to delene av landskapsvernområdet.  Det går vei gjennom området, fra Dalholen over til Fundin, der det Folldal fjellstyre har en fjellcampingplass og mange Folldalinger har naust.

Flåman naturreservat har et areal på 29 km2 og utgjør 0,67 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Flåman naturreservat ligger i Folldal, Dovre og Oppdal kommuner.

Nærmere opplysninger finner du her:

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:27.10.2015)