Mardalen naturreservat

Nesset kommune har opparbeidet turvei til Mardalsfossen. Reservatet på høyre side av elva / fossen. Fossen er regulert til vannkraftformål men fra 20. juni til 20. august slippes det tre kubikkmeter vann i sekundet hele døgnet. Bildet er tatt før vannet skrus på. Foto:Nesset kommune.
Nesset kommune har opparbeidet turvei til Mardalsfossen. Reservatet på høyre side av elva / fossen. Fossen er regulert til vannkraftformål men fra 20. juni til 20. august slippes det tre kubikkmeter vann i sekundet hele døgnet. Bildet er tatt før vannet skrus på. Foto:Nesset kommune.

Formålet med Mardalen naturreservat er å bevare et variert skogsområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 

Mardalen naturreservat ligger i Eikesdalen, mellom søndre ende av Eikesdalsvatnet og Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde. Søndre del av reservatet grenser i vest mot Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde, nordre del mot Eikesdalsvatnet landskapsvernområde. Reservatet ble opprettet i 2014 som en utvidelse av Jutneset naturreservat (opprettet 2003).

Området inneholder en variert lauvskog med element av truet og sjelden natur. Her er en velutviklet edellauvskog med styva almer og hasselskog. I andre deler av området er naturverdien knyttet til gråor-heggeskogen.

Artsmangfoldet er usedvanlig rikt, både av lav og sopp. En spesiell kvalitet er høstingsskogen med styva almer som både har en særskilt naturvitenskaplig og kulturhistorisk verdi. De fleste sjeldne sopp- og lavartene er registrert i høstingsskogen. Ett mindre område opp mot Mardalsfossen er påvirket av fossesprøyt. Her er både mosematter, men også gras og karplanter som er avhengige av rikelig med vann og som representerer naturtypen fossesprøytsone.

Søndre Mardøla med  Mardalsfossen er reservatets sørgrense. Kommunen har anlagt turvei fram mot foten av fossen. 

Naturreservatet har et areal på 6,09 km2 og utgjør 0,14 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det ligger i Nesset kommune.

Nærmere opplysninger finner du her:

CSB (Publisert:26.10.2015 Sist endret:27.10.2015)