Retningslinjer for droner i Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har vedtatt retningslinjer for bruk av droner i Femundsmarka og Gutulia. I Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker er bruk av drone ikke tillatt og dermed søknadspliktig. For Langtjønna og Femundslia landskapsvernområde gjelder bestemmelsen at "all ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt".

Retningslinjene gir klare føringer på hvilke type søknader som kan få dispensasjon etter verneforskriftene.  

Se matrisen med vilkår for dispensasjon

(Publisert:20.09.2020)