Forvaltningsplan

Fagerdalen
Fagerdalen, Foto: Magnhild Berge

Forvaltningsplan skal gje ei presisering av vernereglane. Den skal vera ein praktisk reiskap som formidlar mål og tiltak i samsvar med verneføremålet. Planen skal difor gje retningsliner for dispensasjonspraksis  og forvatningsskjøn, med detaljerte og konkrete retningsliner om tema som bruk, skjøtsel, tilrettelegging og informasjon.

Folgefonna nasjonalpark, Bondhusdalen landskapsvernområde (LVO), Ænesdalen LVO, Hattebergsdalen LVO og Buer LVO har eit felles forvaltningsplan som vart godkjent 24.11.2010 av Direktoratet for naturforvaltning.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.02.2014)