Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møte i nasjonalparkstyret tirsdag 14.april 2020

Seterstue på Sydvangen, Elgsjømoen (Øyungen landskapsvernområde)

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har vedtaksmøte rett over påske - tirsdag 14.april kl. 10 - 13. I disse tider med strenge smittevernrestriksjoner blir møtet gjennomført som fjernmøte via Teams. Møtet tas opp, og vi tar sikte på å gjøre opptaket tilgjengelig på nettsidene til styret når møteprotokollen foreligger. 

(Publisert:02.04.2020)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 4.mars 2020

Vinterstemning i Forollhogna

Her finner du møteprotokollen fra nasjonalparkstyrets møte 4.mars 2020 i Trondheim.Styret konstituerte seg, la møteplan for 2020, ga uttalelse til forslag til ny kvalitetsnorm for villrein og behandlet søknad om fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen. 

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:02.04.2020)
Les mer

Tillatelse til fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen

Aktiv landbruksdrift i Kløftåsen (2019)

Søknad fra Nord-Østerdal Kraftlag SA om fremføring av strøm i Vangrøftdalen (Os) ble behandlet i styremøte onsdag 4.mars 2020.Nasjonalparkstyret for Forollhogna ga dispensasjon fra verneforskriften for fremføring av strøm til alle aktive setre med melkeproduksjon i Vangrøftdalen, og til naturlig tilstøtende setre og fritidseiendommer langs godkjente traseer. Strøm fremføres i kabelgrøft. ...

(Publisert:11.03.2020 Sist endret:02.04.2020)
Les mer

Nyvalgt leder, nestleder og arbeidsutvalg

Sivert Moen ved Sivertstuu på Storbekkøya museumsseter i Budalen

Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal kommune, ble onsdag 4.mars enstemmig valgt til ny leder for Nasjonalparkstyret for Forollhogna, for perioden 2020 - 2023. Med seg i arbeidsutvalget får han nyvalgt nestleder Runa Finborud, ordfører i Os kommune, og Tone Hagen, varaordfører i Tynset kommune. Alle tre var også medlemmer i nasjonalparkstyret i forrige periode. Vi ønsker hele styret og spesielt ...

(Publisert:06.03.2020 Sist endret:02.04.2020)
Les mer

Nyvalgte medlemmer til nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023

Bu i Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal)

Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Leder, nestleder og arbeidsutvalg velges i styremøte onsdag 5.mars 2020. Her kan du se hvem som er medlemmer og hven som er varamedlemmer til styret.

(Publisert:27.02.2020 Sist endret:02.04.2020)
Les mer

Fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen

Foto: Berit Siksjø, Os kommune

Nord-Østerdal kraftlag SA/NØK nett søker i brev av 28.11.2019 om fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen, Os kommune.  Det søkes om fremføring av strøm til alle aktive setre og naturlig tilstøtende setre og hytter i Vangrøftdalen. Saken legges frem for behandling i nasjonalparkstyret for Forollhogna onsdag 4.mars 2020.

(Publisert:26.02.2020 Sist endret:02.04.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv