Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Høring av ny Byggeskikkveileder!

Storhaugvollen i Vingelen, foto: Birgit Wikan Berg, Norconsult

Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er på høring.  Frist for innspill og kommentarer er satt til 1.juni 2020.Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna med hovedfokus på bygninger knyttet til seter- og slåttebruk. Veilederen er ment å kunne favne også bygninger og bygningsmiljø utenfor verneområdene. Vi håper flest mulig med interesse for og kunnskap ...

(Publisert:24.04.2020)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 14.april 2020

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte via Teams tirsdag 14.april fra kl. 10 -13. Møteprotokoll fra styremøtet finner du her. Endelig godkjenning av strømtrasè i Såttåhaugen, og fra Storvollia til Skarvdalen ble diskutert i møtet. Utforming av vedtak, basert på nye opplysninger og diskusjoner i møtet med Nord-Østerdal Kraftlag og lokal arbeidsgruppe, ble delegert fra nasjonalparkstyret ...

(Publisert:17.04.2020 Sist endret:24.04.2020)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret tirsdag 14.april 2020

Seterstue på Sydvangen, Elgsjømoen (Øyungen landskapsvernområde)

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har vedtaksmøte rett over påske - tirsdag 14.april kl. 10 - 13. I disse tider med strenge smittevernrestriksjoner blir møtet gjennomført som fjernmøte via Teams. Møtet tas opp, og vi tar sikte på å gjøre opptaket tilgjengelig på nettsidene til styret når møteprotokollen foreligger. 

(Publisert:02.04.2020 Sist endret:24.04.2020)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 4.mars 2020

Vinterstemning i Forollhogna

Her finner du møteprotokollen fra nasjonalparkstyrets møte 4.mars 2020 i Trondheim.Styret konstituerte seg, la møteplan for 2020, ga uttalelse til forslag til ny kvalitetsnorm for villrein og behandlet søknad om fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen. 

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:24.04.2020)
Les mer

Tillatelse til fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen

Aktiv landbruksdrift i Kløftåsen (2019)

Søknad fra Nord-Østerdal Kraftlag SA om fremføring av strøm i Vangrøftdalen (Os) ble behandlet i styremøte onsdag 4.mars 2020.Nasjonalparkstyret for Forollhogna ga dispensasjon fra verneforskriften for fremføring av strøm til alle aktive setre med melkeproduksjon i Vangrøftdalen, og til naturlig tilstøtende setre og fritidseiendommer langs godkjente traseer. Strøm fremføres i kabelgrøft. ...

(Publisert:11.03.2020 Sist endret:24.04.2020)
Les mer

Nyvalgt leder, nestleder og arbeidsutvalg

Sivert Moen ved Sivertstuu på Storbekkøya museumsseter i Budalen

Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal kommune, ble onsdag 4.mars enstemmig valgt til ny leder for Nasjonalparkstyret for Forollhogna, for perioden 2020 - 2023. Med seg i arbeidsutvalget får han nyvalgt nestleder Runa Finborud, ordfører i Os kommune, og Tone Hagen, varaordfører i Tynset kommune. Alle tre var også medlemmer i nasjonalparkstyret i forrige periode. Vi ønsker hele styret og spesielt ...

(Publisert:06.03.2020 Sist endret:24.04.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv