Bildeforedrag - landskapsendringer med seterdalene i Budalen som eksempel

Foto: Wilhelm Magnussen (foto før) og Elias Oscar Johansen og Oskar Puschmann, Nibio (foto nå). Fotoet er fra Hiåvollan i Endalen i MIdtre Gauldal kommune
Foto: Wilhelm Magnussen (foto før) og Elias Oscar Johansen og Oskar Puschmann, Nibio (foto nå). Fotoet er fra Hiåvollan i Endalen i MIdtre Gauldal kommune

Mandag 13.mars kl. 19.30 vil Oskar Puschmann (landskapsgeograf ved Nibio) holde bildeforedrag i Budal flerbrukshus på Enodd i Budalen. Bildene viser før- og nå situasjon i seterdalene i Budalen og skaper ettertanke rundt hvordan landskapet med bygninger og vegetasjon endres over tid med ulike bruksmåter og bruksintensitet. Uten beitedyr og aktiv skjøtsel gror områdene igjen. 

Se også egen nyhetsartikkel om Forollhogna-konferansen på Berkåk på dagtid samme dag. Oskar Puschmann deltar også her.

 

Kveldsmøtet i Budalen arrangeres i et samarbeid mellom Budal bondelag, Fjellbonden bonde- og småbrukarlag, Midtre Gauldal kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Møtet er åpent for alle interesserte.

Plakat/invitasjon til kvelden finner du her

Utvalgte kulturlandskap
Seterdalene i Budalen er ett av 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Norge, se http://www.utvalgtekulturlandskap.no. Store deler av dalførene er i tillegg vernet som landskapsvernområder i randsona til Forollhogna nasjonalpark.

De to største utvalgte kulturlandskapene i landet ligger på hver sin side av fylkesgrensa (Hedmark/Sør-Trøndelag) i randsona til Forolhogna nasjonalpark. Foruten seterdalene i Budalen har Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os kommune, Hedmark tilsvarende status som utvalgt kulturlandskap.

(Publisert:03.03.2017 Sist endret:20.04.2018)