Fordeling av arbeidsoppgaver mellom nasjonalparkforvalterne i Forollhogna

Svartkurle
Svartkurle, Foto: Astrid A. Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har nå 2 fast ansatte nasjonalparkforvaltere som har forvaltning av verneområdene i Forollhogna som arbeidsområde. Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har arbeidsgiveransvaret for forvalterne men forvalterne utfører oppgaver på vegne av nasjonalparkstyret.

Og forvalterne det er: Eli Grete Nisja som begynte i fast jobb som nasjonalparkforvalter i Forollhogna i september 2018. Astrid A. Haug har vært forvalter i Forollhogna siden januar 2012, og er nå veldig glad for at vi er to fast ansatte forvaltere som kan dele på oppgavene.

Vi har nå valgt å fordele hovedansvaret for ulike fagområder/tema mellom oss, og i tillegg valgt å fordele ansvar for søknader om tiltak geografisk (verneområdevis). Vi vil likevel jobbe sammen om oppgavene, men håper at vi slik sett får bedre tid til å følge opp både søknadsbehandling, informasjon- og tilretteleggingstiltak, samt aktuelle prosjekter i Forollhogna-området. Se foreløpig fordeling av verneområder og hovedkontakt på ulike fagområder nedenfor.

Fordeling av hovedansvar for søknader om tiltak etter verneforskriftene i de enkelte verneområdene:

  Verneområde   Hovedansvar       Kommune(r)
1. Forollhogna nasjonalpark   Eli Grete Nisja      7 kommuner
2. Grøntjønnan naturreservat   Eli Grete Nisja      Tynset
3. Magnilldalen - Busjødalen LV   Eli Grete Nisja      Tynset, Tolga
4. Londalen - Ørvilldalen LV   Eli Grete Nisja      Tolga
5. Vangrøftdalen og Kjurrudalen    Eli Grete Nisja      Os
6. Øyungen LV   Astrid A. Haug      Holtålen, Røros
7. Ledalen LV   Astrid A. Haug      Holtålen
8. Forddalen LV   Astrid A. Haug      Midtre Gauldal, Holtålen
9. Budalen LV   Astrid A. Haug      Midtre Gauldal
10. Endalen LV   Astrid A. Haug      Midtre Gauldal

 

Hovedkontakt ulike fagtema - informasjon/formidling, kunnskapsinnhenting, kompetansebygging og samarbeidstiltak.

Fagtema

Kommentar/stikkord

Hovedkontakt

Villrein

Kontakt til villreinnemd, villreinutvalg.
Kontakt til reindriftsforvaltning - 
vedrørende tamrein i Forollhogna.

Eli Grete Nisja

Motorferdsel i 
nasjonalparken

Motorferdselsøknader. Spørsmål om 
motorferdsel. Samordning/rutiner/
informasjon.

Eli Grete Nisja

Organisert ferdsel 

Organisert ferdsel i nasjonalparken. Kontakt til næringsaktører, turforeninger. Oppfølging besøksstrategi.

Eli Grete Nisja

Merkevare Norges nasjonalparker

Skilt, informasjonstavler, kontakt til
informasjonssentre/besøkssentre 
rundt Forollhogna.  

Eli Grete Nisja

Seterlandskapet. Skjøtselstiltak.

Kontakt  med"Utvalgte kulturlandskap" 
i Os og Midtre Gauldal. 
Natur- og kulturhistorie. Skjøtsels- og formidlingstiltak i seterdalene. 

Astrid A. Haug

Bygningsforvaltning

Spørsmål og generell veiledning 
byggesaker, byggeskikk og bygningsforvaltning. 

Astrid A. Haug

Verdensarv

Deltagelse i faggruppe verdensarv. 
Deltagelse prosjekter verdensarv - vern. 

Astrid A. Haug

 


(Publisert:08.03.2019 Sist endret:03.12.2019)