Fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen, Os

Oppstartmelding for fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen har vært sendt berørte myndigheter til høring. Det er Nord-Østerdal kraftlag SA som er formell tiltakshaver. Nasjonalparkstyret for Forollhogna er positive til fremføring av strøm for å lette drift av aktive setre med melkeproduksjon. Tiltaket må planlegges slik at det tas hensyn til viktige natur- og kulturverdier i området. Som utgangspunkt bør kabel legges i grøft langs veg for å minske inngrep i terreng og vegetasjon. Styrets uttalelse finner du her. Øvrige dokumenter i saken så langt vil etterhvert bli lagt ut. 

(Publisert:27.05.2019 Sist endret:03.06.2020)