Fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen

Foto: Berit Siksjø, Os kommune
Foto: Berit Siksjø, Os kommune


Nord-Østerdal kraftlag SA/NØK nett søker i brev av 28.11.2019 om fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen, Os kommune.  Det søkes om fremføring av strøm til alle aktive setre og naturlig tilstøtende setre og hytter i Vangrøftdalen. Saken legges frem for behandling i nasjonalparkstyret for Forollhogna onsdag 4.mars 2020.

Formål med tiltaket
Formålet med tiltaket er å legge til rette for å opprettholde aktiv seterdrift i Vangrøftdalen i tråd med bakgrunnen for opprettelsen av landskapsvernområdet. Det er 16 setre i aktiv drift med melkeproduksjon  som vil få nytte av tiltaket. 

Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket med utbygging av strøm til Vangrøftdalen er prosjektert med;

  • ca. 20 km høyspent kabel i kabelgrøft
  • om lag 1 km høyspent luftlinje
  • 12 nettstasjoner
  • lavspentkabler ut fra nettstasjoner som forlegges i kabelgrøft
  • høyspent kabelgrøfter. Kabelgrøfter er så langt det er hensiktsmessig plassert langs veifar for å redusere terrenginngrep. Langs veifar etableres kabelgrøft hovedsakelig i veiskulder.

For mer opplysninger om tiltaket se saksfremlegg for nasjonalparkstyret. Søknaden vil bli lagt frem for behandling i nasjonalparkstyrets møte onsdag 4.mars som styresak 5/2020.

Selve søknadsbrevet kan du lese her

Vedlegg til styresak 5/2020:

1. Særutskrift av NP-sak 19/2019 , høringsuttalelse til oppstartmelding (vår 2019)

2. Vedlegg til søknad fra kraftlaget (A-C), flere vedlegg ligger under punkt oppstartmelding
    nedenfor (høringsuttalelser)
    Vedlegg A - Kartblad 1-5, trasèer for høyspent og nettstasjoner - søknad
    Vedlegg B - Beskrivelse av kabelgørøft
    Vedlegg C - Beskrivelse av høyspent hengekabel

3. Rapport fra Miljøfaglig Utredning - konsekvenser av tiltaket for naturmangfold

4. Kart med oversikt over setre i drift og plassering av nettstasjoner

Oppstartmelding
Oppstartmelding for tiltaket ble behandlet av Nasjonalparkstyret for Forollhogna i møte  10.05.19 som NP-sak 19/2019. I høringsuttalelsen stilte nasjonalparkstyret seg positiv til tiltaket som er viktig for videre seterdrift i Vangrøftdalen. Nasjonalparkstyret stilte noen krav til kartlegging og dokumentasjon som grunnlag for behandling av formell søknad om fremføring av strøm. 

Øvrige høringsuttalelser til oppstartmelding kan du lese her:

Os kommune
Landbruksfaglig uttalelse fra Os kommune
Fylkesmannen i Innlandet
Villreinnemda for Forollhogna
Hedmark fylkeskommune
Rapport fra arkeologiske registreringer
Sametinget
Arbeidsgruppas vurdering av alternative kilder til strøm
(Publisert:26.02.2020 Sist endret:26.03.2021)