Møte i nasjonalparkstyret mandag 15.juni 2020

Vår i Budalen, sørover Budalen med elva Bua (tidligere foto)
Vår i Budalen, sørover Budalen med elva Bua (tidligere foto)

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni. Møtet holdes på Rønningen Gård, Rønningslemmen i Dalsbygda, Os kommune. Det blir innlegg om verneverdier og utfordringer i Forollhogna v/forvalterne. Sivilarkitekt Birit Wikan Berg, Norconsult vil holde et innlegg om byggetradisjoner og byggeskikk i Forollhogna. Møtet er åpent for publikum, men tilhørere må melde fra til nasjonalparkforvalterne om de ønsker å være til stede. Dette pga. smittevernregler.

Kontaktinformasjon til nasjonalparkforvalterne:
Eli Grete Nisja Telefon/mobil: 73 19 91 96/413 30 795
Astrid Alice Haug Telefon/mobil: 73 19 93 97/950 57513

Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna
Møtested: Rønningen Gård, Rønningslemmen i Dalsbygda, Os kommune

Møtestart: kl. 9.30.
Møtet er tredelt; en orienteringsdel først, så formelt vedtaksmøte, deretter befaring. 

Møteinnkalling, sakliste og sakdokumenter

Vedlegg til styresaker

Sak nr Vedlegg
ST 17_2020 Notat forvaltningspraksis og delegeringsreglement
ST 18_2020

1. Søknad fiskesperre

 

2. Vedlegg søknad fiskesperre

 

3. Notat - fiskesperre

 

4. Søknad motorferdsel

ST 20_2020 Særutskrift NP-sak 6_2017
  Brev av 30.06.2017 fra Milødirektoratet (klagebehandling)
ST 21_2020 Søknad om tillatelse til bruk av drone for fotografering av bu til utleie
   
   

Orienteringsdel

kl. 09.30  Orientering om verneområdene i Forollhogna – verneverdier ogutfordringer
                v/nasjonalparkforvalterne

kl. 10.00 Orientering om byggeskikkveilederen (byggeskikk - verdier og utfordringer)
               for verneområdene i Forollhogna v/sivilarkitekt Birgit Wikan Berg, Norconsult
               Orientering om høringsprosessen v/nasjonalparkforvalter

Vedtaksmøte kl. 11 - 14
Nasjonalparkstyret skal bla. behandle følgende søknader:

  • Søknad om fremføring av veg til hytte i Øyungen landskapsvernområde
  • Søknad om oppføring av anneks/bu for overnatting på fritidseiendom i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde
  • Søknad om tillatelse til utviding av fiskesperre med fjerning av ørekyte i øvre deler av Forda-vassdraget, samt søknad om motorferdsel i forbindelse med tiltaket og høringsuttalelse til rotenon-behandling av vassdraget
  • Delegeringsreglement - gjennomgang av forvaltningspraksis og delegering av myndighet til arbeidsutvalg eller forvaltere


Referatsaker

(Publisert:03.06.2020 Sist endret:16.09.2020)