Revidering av forvaltningsplaner for verneområdene

Veger, kjørespor, trafikk og ferdsel er et av flere tema i seterdalene rundt Forollhogna
Veger, kjørespor, trafikk og ferdsel er et av flere tema i seterdalene rundt Forollhogna, Foto: Astrid Alice Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ønsker å igangsette arbeidet med revidering av forvaltningsplanene for verneområdene. Arbeidet planlegges igangsatt i 2020.  Hvilken plan (verneområde) skal vi prioritere å revidere først? Hvilke tema og utfordringer er det behov for å rette fokus på og ta opp til diskusjon? Hva er viktigst for å kunne ivareta verneverdiene? Hvem ønsker å delta i planarbeidet? Hvordan involverer vi aktørene i området?  

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har i møte den 10. mai 2019 i sak 18/2019 fattet følgende vedtak:

«Nasjonalparkstyret for Forollhogna slutter seg til forslaget til plan for revisjon av forvaltningsplaner for verneområdene i Forollhogna, og ber om at det legges ut på høring i perioden 15. mai til 15. september 2019».

Her finner du relevante dokumenter:


Høringsfrist: 
15.september 2019.
Innen denne datoen kan det gis tilbakemelding på ønsket prioritering av verneområde, tema som bør drøftes, involvering av parter osv. Se foreslått prioritering av verneområder i "Plan for revisjon". Kommuner, lag og foreninger, grunneiere/rettighetshavere, næringsliv, hytteeiere og andre inviteres herved til å komme med innspill til revisjon av planene.

Høringsuttalelser sendes til:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer
e-post: fmtlpost@fylkesmannen.no

Kontaktperson:
Eli Grete Nisja, nasjonalparkforvalter tlf. 413 30 795, e-post: fmtlegn@fylkesmannen.no

Bakgrunn for revidering av forvaltningsplanene
Forollhogna nasjonalpark med de 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet ved kongelig resolusjon av 21.desember 2001, og i løpet av de første årene etter vernet ble innført ble det utarbeidet forvaltningsplaner for verneområdene. Mye har endret seg siden verneområdene ble opprettet og forvaltningplanene godkjente, og det er derfor nå behov for å foreta en revisjon av alle forvaltningsplanene i verneområdene i Forollhogna-området.

Alle forvaltningsplanene kan ikke revideres samtidig. Derfor har vi nå lage en felles plan for revisjonsarbeidet hvor det fremgår bakgrunnen, overordnende føringer, formål, organisering, og tids- og fremdriftsplan for prosessen.Planen er av generell karakter og revisjonsarbeidet må tilpasses det enkelte verneområdet, og dette vil tas i forbindelse med melding om oppstart for den enkelte forvaltningsplan. Det er likevel hensiktsmessig å ha en overordnet plan for revisjonsarbeidet for å få en felles plattform for alle verneområdene i Forollhogna.

I kap. 3 i planen er det listet om ulike temaer og utfordringer knyttet til verneområdene, og disse vil nok ha ulikt fokus i de forskjellinge verneområdnene. Listen er ikke uttømmende, og det ønskes innspill på temaer og utfordringer.Videre foreslås det organisering, tidsrammer og rekkefølge for arbeidet som det også ønskes tilbakemelding på.

(Publisert:04.06.2019 Sist endret:19.06.2020)