Tillatelse til fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen

Aktiv landbruksdrift i Kløftåsen (2019)
Aktiv landbruksdrift i Kløftåsen (2019), Foto: Astrid Alice Haug

Søknad fra Nord-Østerdal Kraftlag SA om fremføring av strøm i Vangrøftdalen (Os) ble behandlet i styremøte onsdag 4.mars 2020.Nasjonalparkstyret for Forollhogna ga dispensasjon fra verneforskriften for fremføring av strøm til alle aktive setre med melkeproduksjon i Vangrøftdalen, og til naturlig tilstøtende setre og fritidseiendommer langs godkjente traseer. Strøm fremføres i kabelgrøft. Nasjonalparkstyret ber om en nærmere begrunnelse for valg av trasè på to delstrekninger i utmark (Storvollia - Melivollen, og delstrekning i Såttåhaugen) før de tar endelig stilling til trasèvalg i disse områdene. Fremføring av luftstrekk i Rabblia ble avslått. 

Begrunnelse for tiltaket er at aktiv bruk av setrene er med på å ivareta selve formålet med vernet. Fremføring av strøm til setre i drift med melkeproduksjon er derfor selve grunnlaget for å kunne tillate strømfremføring i området. 

(Publisert:11.03.2020 Sist endret:03.06.2020)