BibliotekForollhogna-konferansen

Forollhogna-konferansen har blitt arrangert 5 år på rad, og flytter seg rundt området fra år til år. Konferansen er et årlig felles møtepunkt for å drøfte både lokal forvaltning av verneområder, og oppfølging av regional plan for villrein. Konferansen er åpen for alle interesserte og arrangeres for hele Forollhogna-området. Nasjonalparkstyret og fylkeskommunene står som ...

(Publisert:02.01.2018 Sist endret:25.09.2020)

Besøksstrategi

Nasjonalparkstyret for Forollhogna vedtok våren 2013 at de skulle lage en informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Miljødirektoratet lanserte våren 2015 en ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker. Alle nasjonalparker skal ha en besøksstrategi innen 2020. I veileder for besøksforvaltning i norske verneområder legges følgende ...

(Publisert:02.01.2018 Sist endret:25.09.2020)

Kongelig resolusjon

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3 jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 7 nov 2008 nr. 1204. 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2020)

Forvaltningsplan

 Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark (pdf)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2020)

Div publikasjoner

Norges nasjonalparker (Miljødirektoratet div. publikasjoner) Kart over Norges nasjonalparker (miljøstatus.no)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:03.09.2015)

Vegetasjonskartlegging

  Rapporter: Botaniske registreringer og vegetasjonskartlegging    Vegetasjonskartlegging Resultatene fra vegetasjonskartleggingene (kart) finnes på Institutt for skog og landskap sin kartportal: Kilden – til arealinformasjon. Rapporter fra vegetasjonskartleggingene er tilgjengelig på nettsidene til Instituttet.  Elven, R. 1975 . Botanisk rapp. Hedmark: Os, Vangrøftdalen og Kjurrudalen m.m....

(Publisert:17.10.2012)

Litteraturliste

  Litteraturliste for Forollhognaområdet (pdf)

(Publisert:07.11.2012)

Byggeskikkveileder for verneområdene

Fjøset på Utistuvollen i Vangrøftdalen, freda seter

Byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna ble i vår sendt ut til aktuelle aktører for kommentarer. Høringsbrev, oppsummering av høringsuttalelser og hver enkelt uttalelse kan du lese nedenfor. Veilederen vil bli sluttført i løpet av høsten 2020.

(Publisert:25.09.2020)