Styret


Vedtekter og delegeringsreglement

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet. Formålet med vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av området. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. Gjeldende vedtekter fra 01.01.2020:Vedtekter for ...

Forollsjøens sørside - buplan og motorferdsel

Fotograf: Bjørn T. Aas

EKSTERN HØRING AV BU-PLAN 2019 Revidert bu-plan er utsendt til høring (kommune, fylkeskommune, fylkesmann) med høringsfrist 15.11.2019. Her finner du de mest relevante og oppdaterte dokumentene i saken: Høringsbrev  (30.10.2019) Plan for fiskebuer og naust i søndre del av Forollsjøen (revidert versjon) Vedlegg til bu-plan: Kartskisse   (skal oppdateres etter høring) Oversikt status over...

(Publisert:23.04.2017 Sist endret:01.04.2020)

Nasjonalparkstyret 2020 - 2023

Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023

Medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2020 - 2023 ble oppnevnt av Miljødirektoratet i brev av 09.02.2020. Styret består av 9 politiske representanter. - 1 representant fra hver av de 7 berørte kommunene, og en fra hver fylkeskommune (Trøndelag og Innlandet). Her kan du se hvem som er med i styret, hvem som er leder og nestleder, og hvilke medlemmer som utgjør ...

(Publisert:27.02.2020 Sist endret:16.03.2021)

Nasjonalparkstyret 2016 - 2019

Nasjonalparkstyret for Forollhogna forvalter Forollhogna nasjonalpark og 8 tilliggende landskapsvernområder og 1 naturreservat. Styret består av en politisk valgt person fra hver av de syv berørte kommunene og fra de to berørte fylkeskommunene, i alt 9 representanter. Styremedlemmer 2016- 2019: Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer leder Jan ...

Rådgivende utvalg

Hvordan kan vi sammen bidra til en god og fornuftig forvaltning av verneverdiene slik at vernet blir en styrke og et fortrinn for bygdesamfunnene rundt Forollhogna ?

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:01.04.2020)

Arbeidsutvalget (AU)

Nasjonalparkstyret har nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av 4 personer fra styret for perioden 2016 - 2019. Utvalget ble i møte 9.mai 2016 utvidet fra 3 til 4 representanter. Arbeidsutvalget kan behandle kurante saker etter verneforskriften. Vanligvis skjer dette gjennom telefonmøte. Det betyr at saker som er delegert fra nasjonalparkstyret til arbeidsutvalget kan behandles ...