Styredokument

Møteinnkallinger, saksfremlegg og møteprotokoller

Møteinnkalling og saksdokumenter for nasjonalparkstyret vil være tilgjengelig på nettsidene til nasjonalparkstyret normalt 1 uke før møtet. Saker for arbeidsutvalget sendes normalt ut 3 dager før telefonmøte. Protokoll med politiske vedtak blir lagt ut etter møtet når den er formelt godkjent av politikerne. For å se dokumentene - se nedenfor under årstall og møtedato.

Offentlige dokument som ikke er unntatt fra offentligheten kan søkes opp via offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Sekretariatet forbereder saker for nasjonalparkstyret i samarbeid med kommunene, fylkesmenn og andre aktuelle forvaltningsorgan. Saksframleggene skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhjemmel og presentere vurderingene og innstilling til vedtak gjort av sekretariatet.

Styret  og arbeidsutvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelig vedtak (se protokoll). 

Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtaket i Miljøvedtaksregisteret. Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Enkeltvedtak knyttet til rovvilt, områdevern, utenlandske treslag, prioriterte arter og utvlate naturtyper er blant vedtakene som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret, jf forskrift 1. juni 2013 nr. 643 om Miljøvedtaksregisteret.

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2018)

Forollsjøens sørside - buplan og motorferdsel

Fotograf: Bjørn T. Aas

I forbindelse med revidering av bu-plan for Forollsjøen og avklaring av motorisert ferdsel inn til sjøen ble det sendt ut to høringsbrev våren 2017. I forbindelse med disse brevene ble følgende tekst lagt ut på nettsidene; Det tas sikte på å få avklart fremtidig motorisert ferdsel inn til sjøen i nasjonalparkstyrets møte den 26.juni 2017, mens revidering av bu-planen vil ta noe lengre tid, ...

(Publisert:23.04.2017 Sist endret:05.09.2018)

Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Forollhogna nasjonalparkstyre.

Protokoll arbeidsutvalget

Protokoll for arbeidsutvalet for Forollhogna nasjonalparkstyre er den offisielle møteboken for utvalget.

Styredokumenter

Møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg blir sendt ut til arbeidsutvalget og nasjonalparkstyret i forkant av møtet. Møtedokumentene blir også lagt ut på nettsidene til nasjonalparkstyret. Etter behandling av sakene i styret eller arbeidsutvalget vil endelig vedtak fremkomme av møteprotokollen.