Styredokument

Møteinnkallinger, saksfremlegg og møteprotokoller

Møteinnkalling og saksdokumenter for nasjonalparkstyret vil være tilgjengelig på nettsidene til nasjonalparkstyret normalt 1 uke før møtet. Saker for arbeidsutvalget sendes normalt ut 3 dager før telefonmøte. Protokoll med politiske vedtak blir lagt ut etter møtet når den er formelt godkjent av politikerne. For å se dokumentene - se nedenfor under årstall og møtedato.

Offentlige dokument som ikke er unntatt fra offentligheten kan søkes opp via offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Sekretariatet forbereder saker for nasjonalparkstyret i samarbeid med kommunene, fylkesmenn og andre aktuelle forvaltningsorgan. Saksframleggene skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhjemmel og presentere vurderingene og innstilling til vedtak gjort av sekretariatet.

Styret  og arbeidsutvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelig vedtak (se protokoll). 

Forvaltningsmyndigheten som har truffet enkeltvedtak har plikt til å registrere vedtaket i Miljøvedtaksregisteret. Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet. Enkeltvedtak knyttet til rovvilt, områdevern, utenlandske treslag, prioriterte arter og utvlate naturtyper er blant vedtakene som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret, jf forskrift 1. juni 2013 nr. 643 om Miljøvedtaksregisteret.

 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2018)

Protokoll arbeidsutvalget

Protokoll for arbeidsutvalet for Forollhogna nasjonalparkstyre er den offisielle møteboken for utvalget.

Høringsuttalelser

Nasjonalparkstyret for Forollhogna uttaler seg til en del planer, delingssaker, lov og forskrifter, rundskriv mv som er til høring hos berørte myndigheter. Dette kan være uttalelse til kommuneplaner i de berørte kommunene, reguleringsplaner i randsona til nasjonalparken og andre planer som angår området. Delingssaker med betydning for verneformålet og verneforvaltningen skal også sendes ...

(Publisert:01.04.2020)

Delegerte vedtak

Nasjonalparkstyret har anledning til å delgere behandling av kurante saker til nasjonalparkforvalterne. Det vises til gjeldende delegeringsreglement. Delegerte vedtak refereres for styret i etterkant (påfølgende styremøte). Alle brev med vedtak etter verneforskriftene legges ut i Miljøvedtaksregisteret der de er tilgjengelig for alle.

(Publisert:27.11.2019 Sist endret:01.04.2020)

Saksdokumenter styremøter

Møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg for nasjonalparkstyret blir lagt ut på nettsidene ca. 1 uke før vedtaksmøtet. Etter behandling av sakene i styret vil endelig vedtak fremkomme av møteprotokollen.