Veiledning

 

Ulike typer tiltak

Hva slags søknadsbehandling som kreves for de ulike tiltak vil fremgå av menypunktene motorferdsel, byggesaker, vegsaker, inngjerding, ferdsel mv. Se menyvalg til venstre.

 

Veiledning i kommunen

Vi anbefaler tidligst mulig kontakt til kommunen for råd og veiledning. Dette fordi mange av  søknadene skal behandles både av nasjonalparkstyret etter verneforskriftene og av kommunene etter annet lovverk. Se egen info om rekkefølge i saksbehandlingen.

Kommunen  registrerer inn saken i kommunen, og sørger for oversendelse av søknaden med nødvendige vedlegg til aktuelle høringsinstanser og nasjonalparkstyret. 

Søknader som ikke krever behandling i kommunen kan sendes direkte til nasjonalparkstyret: fmtlpost@statsforvalteren.no. Søknad stiles til Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Forvaltningen (vernemyndighet og kommunene) skal ta ansvar for at søknadene blir behandlet i de aktuelle instansene. Som søker skal du slippe å sende søknadene flere steder. Vi har som mål å samordne oss så godt det er mulig for å gi søker best mulig informasjon, råd og service.

 

Søknadsskjema

Benytt de søknadsskjema som finnes i kommunen på byggesak og motorferdsel, eller skjema som legges ut på nettsiden til nasjonalparkstyret.  Kommunen veileder tiltakshaver, ansvarlige søkere og utførende i forhold til regelverk og utfylling av søknadsskjema med nødvendige vedlegg.

I andre saker (uten søknadsskjema) er det viktigst at det kommer tydelig frem hva man søker om og hvorfor (begrunnelse), kart for plassering av tiltak og gjerne foto i de saker det er naturlig. Oppgi gjerne e-postadresse og telefon slik at det blir enkelt å ta kontakt ved spørsmål knyttet til søknaden. Da kan også svar på søknaden sendes elektronisk.


Administrativt kontaktutvalg

Det er opprettet et administrativt kontaktutvalg for å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, samt  fjellstyrene og Statskog forvaltning etter fjellov og seterforskrift.  Samarbeid mellom de ulike forvaltningsaktørene er viktig.

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:05.01.2021)

Byggesaker

I verneområdene i Forollhogna er det mange verdifulle bygninger og bygningsmiljø knyttet til seterdrift og utmarksbruk som det er viktig å ta vare på. Restaurering, vedlikehold og aktiv bruk av bygninger er positivt og ønskelig, og i tråd med verneformålet.

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:04.06.2019)
Les mer

Motorferdsel

  Nasjonalparken Stillhet og fravær av motordur er et av karaktertrekkene ved urørt natur. Det er derfor et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel på et minimum i Forollhogna nasjonalpark. All motorferdsel i nasjonalparken er som utgangspunkt søknadspliktig etter verneforskriften. Dette gjelder også redningsøvelser (øvelses-/treningsvirksomhet) i regi av Røde Kors Hjelpekorps og...

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:05.01.2021)
Les mer

Vegetasjon og beite

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:09.10.2012)
Les mer

Veger og bruer

  Nasjonalparken Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig vedlikehold uten standardheving for bilvegen til Grønntjønnan, traktorvegen til Hiåsjøen, kjøresporene til Dalbusjøen og Forollsjøen jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.3 a). Søknad kan sendes direkte til nasjonalparkstyret for Forollhogna: fmtlpost@fylkesmannen.no . Vedlikehold (uten standardheving) av eksisterende bruer i...

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:04.01.2018)
Les mer

Ferdsel

All ferdsel i nasjonalparken skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på vegetasjon, kulturminner og at dyrelivet ikke forstyrres unødig. Det er viktig at brukerne av Forollhogna gjør hva de kan for å forlate naturområdene i samme tilstand som da de kom. Retten til fri ferdsel i utmark (allemannsretten) har vært og er en viktig forutsetning for det norske friluftslivet, og ...

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:20.03.2018)
Les mer

Informasjonstiltak

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:09.10.2012)
Les mer