Nasjonalparkstyret

Høst i Fulufjellet
Høst i Fulufjellet, Foto: Trygve Opseth

 

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 14. desember 2012 som forvaltningsmyndighet for verneforskrifta for:

- Fulufjellet nasjonalpark

- Fregn naturreservat

 

Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken og naturreservatet sikres for kommende generasjoner.

Bakgrunn for lokal forvaltning

Delegering av forvaltningsmyndigheten til nasjonalparkstyrene er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen1 for verneområder. Oppnevnelse av nasjonalparkstyrene skjer etter at miljø- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalpark-er og andre store verneområder til å delta i forvaltningen av verneområdene innenfor sine grenser. Kommunene og fylkeskommunene får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

1Innføringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneområdene skjer på bakgrunn av regjeringens forslag i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til.