Planer og publikasjoner

Nord for Slottet
Nord for Slottet , Foto: Trygve Opseth

 


Kongelig resolusjon

Etter norsk statsskikk skal de viktigste vedtakene formelt fattes av "Kongen i statsråd". Disse blir gjort av en samlet regjering under ledelse av Kongen og blir kalt kongelig resolusjoner.  Opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat ble vedtatt av Kongen i statsråd 27.04.2012.

(Publisert:30.07.2014 Sist endret:31.07.2014)

Forvaltningsplan

  Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for utarbeiding av forvaltningsplanen

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:06.11.2014)

Brosjyrer og årsmeldinger

I tillegg til en brosjyre som er utarbeida for verneområdet, blir det årlig utarbeida rapporter som både viser status for verneområdet og tiltak som er gjennomført. Brosjyre for Fulufjellet nasjonalpark  er utarbeida av Miljødirektoratet etter en felles mal for alle nasjonalparker. Denne brosjyra er trykt opp i mange eksempler og er gjort tilgjengelig der det er naturlig at slik informasjon er...

(Publisert:28.07.2014 Sist endret:16.12.2020)

Verneforskrifter

Klikk deg inn på linkene nedenfor for å se verneforskriftene:

(Publisert:28.07.2014 Sist endret:30.07.2014)

Høring av forslag til forvaltningsplan for Fulufjellet nasjonalpark

    Fulufjellet nasjonalpark i Trysil kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon av 27. april 2012. Hovedformålet med opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark er å ta vare på et stort naturområde som inneholder særegne, representative økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog. Sammen med den tilgrensende Fulufjällets ...

(Publisert:06.11.2014)