Verneområde

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet er forvaltningsmyndighet for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat.

Under er en kort presentasjon av verneområdene.


Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon av 27. april 2012.

Nasjonalpark omfatter et areal på 82,5 km2 og er lite berørt av tekniske inngrep. Relativt store sammenhengende arealer har status som inngrepsfri natur (INON).

Fulufjellmassivet som platåfjell med slake toppområder og bratte skogkledte lisider er delt mellom Sverige og Norge. Sveriges del av dette naturområdet ble vernet som nasjonalpark i 2002 under navnet ″Fulufjällets nationalpark″. Den svenske nasjonalparken dekker et areal på ca. 385 km2. Det samlede grenseoverskridende nasjonalparkarealet er dermed i underkant av 500 km2. Noe av formålet med opprettelsen av den norske nasjonalparken er å bevare et vesentlig urørt sydlig fjellområde med særpreget vegetasjon og store naturverdier for øvrig.

Naturen med sitt biologiske mangfold, kjenner ikke de administrative grenser. I arbeidet med vernet av verdifull natur er det derfor viktig å kunne se arealer på tvers av for eksempel riksgrenser i sammenheng. Fulufjellet nasjonalpark bidrar til å sikre økologiske, landskapsmessige og friluftslivsmessige verdier som er knyttet til helheten, størrelsen og sammenhengen i Fulufjellet, og er dermed også et viktig bidrag til å bevare svært verdifulle deler av den skandinaviske naturarven.


Fregn naturreservat

Samtidig med Fulufjellet nasjonalpark, ble Fregn naturreservat opprettet ved kongelig resolusjon av 27. april 2012.

Naturreservatet omfatter et areal på 3,5 km2. Formålet med Fregn naturreservat er å bevare et naturskogpreget barskogsområde som har særskilt betydning for biologisk mangfold. Videre er formålet å ta vare på variasjonsbredden i økosystemer, naturtyper, arter og genetisk mangfold. Av spesielle kvaliteter har området store arealer med gammel furu- og granskog på kalkrik grunn med rikt artsmangfold. Området er på grunn av sin naturtilstand, produktivitet og egenart av særskilt naturvitenskapelig betydning.